Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15: 13

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 27 april.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 april.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de voorzitter
  4. Doet u al mee?
  5. Diensten na Corona
  6. Ontmoeting
  7. Ontmoeting voor de jeugd
  8. Pasen met de kinderen
  9. Pasen Live 2021
  10. Steun Oost Soemba

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 18 april
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Gideons

zondag 25 april
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. Kerk; 2. Hulpbehoevende kerken

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van onze predikant

Lieve mensen

In deze dagen na Pasen ben ik bezig om in de Bijbel de verhalen te lezen over ontmoetingen die mensen hadden met de opgestane Jezus. Eén daarvan wordt beschreven in Lucas 24, waar vorige week en deze de preken ook over gaan.

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen waar zij bijeen zijn in Jeruzalem op de avond van de zondag waarop Hij is opgestaan uit de dood. Ze hebben grote moeite om hun ogen te geloven, en dan toont Jezus hun zijn handen en voeten (Luc 24.40), waar ze de wonden van zijn kruisiging nog kunnen zien – de merken van de spijkers door zijn handen en voeten.

Zo vaak kijken we naar onze eigen wonden die we oplopen in ons gebroken bestaan. We voelen de pijn daarvan. En dan is onze conclusie dat Jezus als opgestane Heer niet echt kan zijn. Als Hij echt is opgestaan, als Hij er nu ook nog is, als Hij bij ons is als de Heer die dood en graf overwonnen heeft, waarom moeten wij dan nog die wonden dragen en de pijn ervan verduren?

Jezus toont zijn leerlingen zijn wonden. Aan de ene kant om daarmee te laten zien dat Hij dezelfde Jezus is die zij aan het kruis hebben zien sterven. Aan de andere kant om een grote misvatting te weerleggen.

De leerlingen hebben altijd gedacht dat Jezus als de Messias onaantastbaar zou zijn – dat Hij als een superheld zijn troon zou bestijgen, hun vijanden zou onderwerpen en de wereld recht zou zetten. Toen ze Hem aan het kruis zagen, dodelijk gewond, hebben ze allemaal gedacht: het was dus nooit waar! Jezus is niet echt een redder. Hij gaat ten gronde aan dezelfde wonden als wij. Hij maakt geen enkel verschil!

Vanuit het Oude Testament (denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53), laat Jezus zien dat zijn wonden juist de weg naar verlossing waren. De wonden van de spijkers aan zijn handen en voeten ontkennen niet de verlossing, maar voltrekken de verlossing! De Messias moest langs de weg van lijden en dood zijn verlossingswerk doen en mensen bevrijden van kwaad, zonde en dood.

Als wij in het licht van de wonden aan de handen en voeten van de opgestane Jezus naar onze eigen wonden kijken, kunnen we iets soortgelijk zien. Onze wonden ontkennen niet dat we de weg van verlossing en bevrijding gaan, maar bevestigen op een wonderlijke manier dat we met Christus op weg zijn. Soms keert de Heer het zo om in ons leven, dat juist de dingen die ons het meeste pijn doen, uiteindelijk het meeste bijdragen aan onze verlossing. Door ons bij Hem te brengen, als onze Gewonde Geneesheer. Door ons los te maken van wat in de weg staat van overgave aan Christus.

Dat Jezus als de Levende nog de wonden van zijn lijden draagt, helpt ons te ontdekken dat Hij niet nu, na zijn overwinning over dood en graf, op onmetelijke afstand van ons als gewonde mensen staat. Vanaf de andere kant van het graf, vanuit het leven, laat Hij ons zijn handen en voeten zien, en daarin de belofte: hoe pijnlijk de wonden ook, ze kunnen de weg naar het leven die Hij voor ons geopend heeft, niet blokkeren. In de woorden van Paulus in Romeinen 8:17 – “Samen met Christus zijn we erfgenamen van God: we moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in zijn luister”.

Wanneer we de wonden in de handen en voeten van de opgestane Christus zien, en dan kijken naar onze eigen diepe wonden, leren we zeggen: niets – hoe pijnlijk ook – kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer (Rom 8.39).

Ook als gewonde mensen zijn we meer dan overwinnaars in Hem die ons heeft liefgehad!

In Hem verbonden,

Fritz

Voor persoonlijke mededelingen, medeleven en gebedspunten – zie de weekbrieven met berichten vanuit de wijken.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van de voorzitter

We hebben Pasen gevierd. Vorig jaar hielden we elkaar nog voor toen alles online moest: volgend jaar weer samen! En toch zaten we ook dit jaar weer in onze eigen huizen.

Maar wat een boodschap van hoop! Jezus leeft. En op de eerste dag noemde hij Maria bij haar naam. Ondanks, nee dankzij! de weg die hij ging is de weg voor ons geopend naar onze liefdevolle God.

En ik weet niet hoe het u verging, maar het beeld dat Jezus verscheen aan zijn leerlingen ondanks dat ze alle deuren op slot hadden gedaan, raakte me dit jaar meer dan anders. Het beeld van de afgesloten huizen, waar desondanks God’s liefdevolle boodschap binnenkomt, het is zo wat deze Coronatijd ook is!

’s Ochtends heeft een deel van onze gemeente elkaar ontmoet in het Wisentbos. Het was erg vroeg! Maar wat bijzonder. De vogels zongen ons wakker en wat fijn om samen met een broer of zus een stukje op te lopen en een persoonlijk gesprek te voeren.

Wat fijn ook dat we in de dienst weer onze ‘eigen’ mensen zagen. Dank aan iedereen die zichtbaar en onzichtbaar zijn of haar medewerking heeft verleend.

Dat feest van herkenning was er ook tijden Pasen Live! Wat bijzonder om de boodschap van Gods onvoorstelbare liefde in het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen te zien in ons eigen dorp met zoveel bekende gezichten!

Als kerkenraad hebben we onze traject van verlangen voortgezet in 2 online bijeenkomsten. We hopen u zo snel mogelijk te vertellen wat ons dat gebracht heeft en hoe we hierover met u in gesprek willen.

Ten aanzien van de kerkdiensten laten we u weten dat we op basis van de laatste persconferentie doorgaan met het organiseren van volledig digitale kerkdiensten (muziek, zang en schriftlezing). We laten dus nog geen bezoekers toe.

Wel zijn we samen met mensen uit verschillende werkgroepen bezig (met de routekaart van de overheid en de landelijke adviezen van onze kerkgenootschappen als uitgangspunt) met een plan hoe we straks de kerk weer open gaan stellen. U leest daar elders in de nieuwsbrief meer over.

Wilt u bidden voor het werk van de kerkenraden? Speciaal voor de talstelling, het pastorale werk tijdens Corona, het traject van de kerkenraad en voor zegen op de boodschap die verteld is tijdens Pasen live!

Warme groet,

Marion

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Doet u al mee?

Doe je mee? We nodigen je van harte uit.

Christen zijn in de 21ste eeuw, christen zijn in Dronten, leren uit Gods woord, zoeken naar de bedoeling van Gods woord. Wat staat er in  de Bijbel en geldt dit nog voor ons? Hoe werken we in ons dagelijks leven met de woorden en de opdracht van God uit de Bijbel?

Als gemeente van de Ichthuskerk zijn we op weg om God steeds beter te leren kennen en zijn evangelie te delen.

De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die mee willen denken en werken.

We nodigen je van harte uit met ons in gesprek te gaan en samen te kijken naar wat jij kunt betekenen binnen de kerkenraad. Vind je het fijn om gemeenteleden te leren kennen en een stukje met ze op te lopen in hun leven? Ken je de gemeente goed en ben je een verbinder en inspirator? Ben je een bestuurder of meer dienend of pastoraal? Heb je ideeën? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken waar je een steentje bij kunt dragen en in welke vorm. Samen volgen we Jezus en zijn we kerk in Dronten.

Als je belangstelling, vragen of ideeën hebt kun je dit voor vrijdag 23 april aangeven bij: Marion Zielhuis (Bestuur) marionzielhuis@solcon.nl of Klaas de Groot (Pastoraat) klaaskerkenraad@hotmail.com

We gaan heel graag met je in gesprek.

Kerkenraad bestuur en-pastoraat.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Diensten na Corona

Op 7 april jl. heeft een groep gemeenteleden uit verschillende werkgroepen nagedacht over de diensten na corona.

Routekaart:

De landelijke Routekaart voor kerken gebruiken we als leidraad voor het afschalen of opschalen van de erediensten. Deze routekaart is niet beslissend voor de Ichthuskerk.

Er is binnen de godsdienstvrijheid ruimte maar het bestuur beslist hoe hier mee om te gaan.

Veiligheid:

We verwachten de komende maanden stappen te kunnen nemen in het opschalen van de diensten, van 30, 60, 100 naar onbeperkt aantal personen.

Zolang de beperkingen nodig zijn houden we ons aan de RIVM maatregelen zoals 1,5 meter afstand, looproutes, hygiëne, mondkapjes.

Koffie:

De ontmoeting wordt door de gemeente gemist. Toch is het niet verstandig om snel te starten met koffie drinken na de dienst. Ook niet buiten i.v.m. veiligheid en zichtbaarheid.

Tickets:

Het ticketsysteem wordt ingezet zo gauw bezoekers mogen komen. Tijdens de dienst worden niet-leden ook uitgenodigd.

Techniek

De techniek en commissie van beheer schrijven een plan over mogelijkheden en gebruik van de camera’s, bijv. de doop inzoomen en op beamer tonen, de privacy (AVG) van bezoekers en gebruik van de inrichting ed.

Bezoekers:

Het aantal views van de diensten ligt vrij hoog, op dit moment 260/280 per dienst. Ideeën om kijkers te bereiken die geen lid zijn of niet in de kerk komen worden verder uitgewerkt

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Ontmoeting

We missen de ontmoeting met elkaar. Vooral het moment na de dienst. Dit is begrijpelijk en waardevol, we zijn een hechte gemeente. Het zal nog even duren voor we weer koffie kunnen drinken na de dienst. Om elkaar toch te spreken wordt een oproep gedaan om laagdrempelige activiteiten te (blijven) organiseren voor jong en oud. Dit hoeft niet hoogdravend te zijn: samen volleyballen, wandelen, sporten, knutseluurtje enz.

Geef je idee aan in de nieuwsbrief of kerkspot of wijk appgroepen. De agenda op de website is hiervoor te gebruiken als jaarkalender.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Ontmoeting voor de jeugd

Er mogen weer activiteiten worden georganiseerd in de kerk voor kinderen tot 12 jaar. Dit sluit aan bij de maatregelen voor onderwijs en kinderopvang uit de routekaart van de Rijksoverheid. Voor volwassenen gelden de bekende maatregelen. De voorbereidingen zijn in gang gezet. De kinderen worden tzt uitgenodigd.

De online catechisatie is afgelopen. De spelvorm was een groot succes met dank aan het team Qliq.

Jongeren uit groep 7 en 8 zijn elke 2e en 4e zondag van de maand van harte welkom op DeBoot. Deze gezellige reallife bijeenkomst begint om 9.30 uur tot 10.30 uur.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn ook welkom. Vanaf zondag 18 april en daarna elke 3e zondag van de maand, ook om 9.30 uur. Een gezellig moment voor ontmoeting en gesprek met elkaar.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Pasen met de kinderen

Pasen met de kinderen:

In de stille week voor Pasen hebben alle kinderen tot 12 jaar een pakketje thuisbezorgd gekregen. Hierin zat naast wat lekkers ook een uitdagingg om mee aan de slag te gaan. Verschillende peuters en kleuters hebben prachtige paasslingers gemaakt. Een aantal kinderen van groep 3 en hoger hebben deelgenomen aan de uitdaging om een foto in te sturen met daarop een verbeelding van één van de gebeurtenissen die plaatsvond in de stille week. De resultaten zijn via deze link te bewonderen: fotogalerij

 


Pasen Live 2021

Op Goede Vrijdag en 1e Paasdag heeft iedereen vanuit ons mooie Dronten kunnen genieten van Pasen Live.

Het evangelie van Pasen is op een bijzondere manier vormgegeven.

Op You Tube heeft dit al 10.6 K (10.600) weergaven opgeleverd. Als je bedenkt dat er minimaal 2 a 3 personen kijken op een device is dat een geweldig bereik. En er wordt nog steeds gekeken. Omroep Flevoland heeft Pasen live op 1e Paasdag uitgezonden, Omroep Flevoland geeft als schatting aan dat 50.000 mensen hebben gekeken. Ruim 70.000 mensen die gekeken hebben!

Heel veel dank en complimenten aan alle mensen die hier aan hebben meegewerkt.

Dank aan de kerken in de gemeente Dronten voor de ondersteuning. In gebed, financieel en actief.

Wat een zegen om op deze manier samen te werken en het evangelie te mogen delen.

Dankzij Gods zegen over de sponsoring, giften van kerken, de doneeractie, subsidie van gemeente Dronten en de bijdrage van Omroep Flevoland is het financieel gelukt.

Gineke Fels

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Steun Oost Soemba

Er is weer een digitale nieuwsbrief van de vereniging Steun Oost Soemba verschenen. U vindt deze op de website .

 

De vereniging SOS richt zich op:

-steun verlenen aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba)

-contact onderhouden tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.

Dus een tweeledige doelstelling.

 

De contributie in verband met het lidmaatschap van de vereniging bedraagt Euro 30,- per jaar. Daarbij is het abonnementsgeld op de papieren Nieuwsbrief inbegrepen. Voor alleen een abonnement op de papieren Nieuwsbrief wordt een jaarlijkse bijdrage van Euro 17,- gevraagd. Ook donateurs zijn zeer welkom!

Aanmeldingen: j.denhertog@freeler.nl

 

Ook verschijnt er maandelijks een digitale Nieuwsbrief.

Aanmeldingen: edmar.vlis@12move.nl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________