Broeders en zusters,
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht  is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in hemelsferen  een plaats gaf aan Zijn rechterhand. Efeziers 1: 17-20 

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 1 november.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 november.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief.

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Vanuit de kerkenraad
  3. Kerk en Omgeving
  4. Natuurwerkdag A Rocha Nederland
  5. Marriage Course
  6. Bedrijfs Hulp Verleners gezocht. 
  7. FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding
  8. Kerstnacht Dronten 23 december
  9. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. 

Zondag 23 oktober
Voorganger: Ds. H. J. Bruins
Collecten: Jeugdwerk en missionaire zaken (zending)

Zondag 30 oktober
Voorganger: Student T.W. Horst
Collecten: Missionaire zaken (zending) en hulpbehoevende kerken 
 

 


 


Vanuit de kerkenraad

Lieve mensen,

Energie
De prijsstijgingen voor gas en elektra raken ook de Ichthuskerk. Om het gebruik van energie, en daarmee de kosten te beperken heeft de kerkenraad in overleg met de commissie van beheer de volgende maatregelen getroffen:

Temperatuur in de kerk
In voorgaande jaren stond de thermostaat voor de kerkzaal op 20,5 graden (tijdens diensten). Vanwege de kwetsbaarheid van het orgel, maar ook om de ketel geen overuren te laten draaien om het warm te krijgen voor een korte tijd, is het van belang dat de temperatuur in de kerkzaal redelijk constant is. Heel fors de thermostaat naar beneden draaien als er geen diensten of activiteiten zijn kan niet. De commissie van beheer heeft daarom gekeken wat haalbaar is. De thermostaat staat voor de kerkzaal nu constant op 19 graden (voor de zondagse dienst, maar ook door de week). De overige ruimtes worden alleen bij gebruik opgewarmd tot 19 graden en staan ‘in rust’ ingesteld op 16 graden. We denken op deze manier te kunnen zorgen voor voldoende comfort en voldoende besparing van energie. De commissie van beheer houdt het verbruik nauwlettend in de gaten. Mochten er desondanks verdergaande maatregelen nodig zijn, dan horen jullie dat van ons!

Gebruik van de kerk door de week
We staan voor het dilemma dat we gastvrij willen zijn als het gaat om het gebruik van de kerk. De kerk is van ons allemaal en is bedoeld als ontmoetingsplaats, ook door de week. Maar met de huidige energieprijzen vragen we jullie toch om in het gebruik van de kerk door de week, voorzichtig te zijn. Als het lukt willen we graag dat kleine vergaderingen/bijeenkomsten niet meer in de kerk plaatsvinden. Als je andere opties hebt, bijvoorbeeld digitaal of thuis, zou dat heel fijn zijn.

Natuurlijk beseffen we ons dat met de oplopende coronabesmettingen we ook weer voorzichtig moeten zijn met te veel mensen thuis of in andere kleinere ruimtes. We doen hierin een beroep op ieders inschattingsvermogen en wijsheid. Overleg eventueel met de kosters wat een optie is.

Nb. De open inloop op woensdagochtend blijft vooralsnog door gaan en we bevelen dit ook van harte bij jullie aan. Kom samen een kop koffie drinken en ontmoet elkaar!

Ventileren en Corona
Vanwege de oplopende corona besmetting is ons geadviseerd (extra) te ventileren. Ons ventilatiesysteem is een heel goed werkend systeem. De Commissie van beheer zorgt ervoor dat dit op de best mogelijke sterkte aanstaat, zodat we comfort blijven voelen in de kerk, zowel qua warmte als qua verse lucht. Ook hier zullen we blijven monitoren.

Nieuwe kerkorde/4G-samenwerking
In deze nieuwsbrief staat het persbericht dat uit is gegaan in verband met de nieuwe kerkorde, die de basis is voor de herenigde kerk GKV/NGK. De nieuwe kerkorde geeft ons de mogelijkheid de samenwerking te intensiveren. Vorm en tempo worden ons niet opgelegd, dit is afhankelijk van wat er plaatselijk afgesproken wordt. In Dronten werken we als GKV en NGK in diverse activiteiten nauw samen, ook met de CGK. Voor deze samenwerking zijn we dankbaar. In het halfjaarlijkse 4G-overleg bespreken we wat ons als individuele kerken bezighoudt en waar samenwerken mogelijk is.

Samen Jong, verder met onze trektocht
In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie verteld over de thema’s uit het boek ‘samen jong’ waar we als kerkenraden mee aan de slag zijn gegaan, als invulling van de volgende stappen in onze trektocht. Onze plannen krijgen steeds meer vorm en we zullen jullie daar binnenkort tijdens de dienst meer over vertellen.

Een warme groet, Namens de kerkenraad, Marion

 


Persbericht: NGK en GKv gaan per 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken.

De beide kerkgenootschappen zijn al lang op weg naar hereniging. Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam het tot een breuk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit ontstonden de latere Nederlands Gereformeerde Kerken. Al in de jaren 70 werd er toenadering tot elkaar gezocht. Sinds een decennium, en op sommige plaatsen al veel langer, zijn de contacten tussen veel plaatselijke kerken uit de twee kerkverbanden steeds intensiever geworden. Zo ontstonden er tientallen samenwerkingsgemeenten. Wat het landelijke kerkverband betreft is in 2017 het besluit genomen om daadwerkelijk tot hereniging te komen, met het voorjaar van 2023 als beoogd herenigingsmoment. Dat is nu dus geconcretiseerd: op 1 mei 2023 gaan de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen.

Feestelijk Het samengaan wordt op alle terreinen heel zorgvuldig voorbereid. Met de nieuwe kerkorde als basis, die naar verwachting dit najaar op de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van Zoetermeer zal worden vastgesteld, vindt op 1 mei 2023 de bestuurlijke eenwording plaats. Die mijlpaal zal feestelijk gemarkeerd worden. De eerste synode van het nieuwe kerkverband staat gepland voor het najaar van 2023, omdat er besluitvorming nodig is om per 1 januari 2024 ook administratief tot eenheid te komen. De synode moet daarnaast de budgetten voor de kerkelijke organisatie vanaf 2024 vaststellen. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen de plaatselijke kerken dan te maken met de nieuwe belastingtechnische en andere financiële regelingen. Het harmoniseren van de pensioenvoorziening voor predikanten is daar onderdeel van. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Geestelijk In aanloop naar de eenwording moesten en moeten er veel bestuurlijke besluiten genomen worden. De kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Treffend opent die kerkorde echter met de zinsnede: De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.

 


 


Kerk en Omgeving

Missionair platform Dronten
Twee jaar geleden is het initiatief van een digitaal missionair platform ontstaan. Met kerkenraadsleden uit de negen kerken uit de gemeente Dronten bespreken we enkele keren per jaar hoe we als kerken zichtbaar (willen) zijn. Het is bijzonder om op deze manier van hart tot hart op een informele manier met elkaar te praten over het geloof, evangelisatie, kerkzijn en omzien naar elkaar. We delen ervaringen en helpen elkaar waar mogelijk. We hebben een programma opgesteld waarbij er elke dag een kerk open is voor de inwoners van Dronten. Op deze website is dit te vinden https://bron0321.nl/ontmoeten/kerken-open-in-dronten/ Toen de kerken weer opengingen na de coronaperiode hebben we een gezamenlijke advertentie geplaatst in De Flevopost. We zijn dankbaar voor de goede onderlinge contacten en eenheid in geloof.

Zending in Zuid Afrika
Als Ichthuskerk steunen we de zustergemeenten in Zuid Afrika. Hier zien we de bevestiging van ds. Mahlangu en het afscheid van ds. Funeka. Dit is dominee Mahlangu met zijn vrouw. Hij is de nieuwe predikant van Lendindiso (Groothoek/Enkumane) en wordt hier bevestigd.


Ds Funeka houdt zijn afscheidspreek.


 


Natuurwerkdag A Rocha Nederland

U kunt zich aanmelden via de website van de Natuurwerkdag: https://www.natuurwerkdag.nl/klus/wisentbos/2022-11-05 .

 


 


Marriage Course

5 redenen om de Marriage Course te doen

De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie. De cursus is ontwikkeld door christenen, maar is relevant voor iedereen. De Marriage Course behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent. Waarom zou je de Marriage Course doen?

Reden 1: Een leuk uitje

De Marriage Course is een leuk en ontspannen uitje voor twee. Het is een dynamisch geheel van gezellig samen eten, herkenbare ervaringen van cursusleiders en filmpjes uit het cursusmateriaal, afgewisseld met oefeningen en vragen die je met z’n tweeën bespreekt. De cursus is niet gratis omdat de organisatie en het materiaal van de cursus kosten met zich meebrengen. De prijs kan per cursusplek wat verschillen, dit hangt o.a. af van de locatie waar de cursus wordt gegeven.

Reden 2: Investeren in je relatie

Door de bijeenkomsten en de thuisopdrachten investeer je in je relatie. Stellen die de cursus gevolgd hebben geven vaak aan dat ze een stap dichter naar elkaar zijn toegegroeid.

Reden 3: Je doet het samen

Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je hebt alle ruimte om de tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst levert eyeopeners en onderlinge herkenning op.

Reden 4: Toegankelijk en praktisch

De Marriage Course pakt de essentiële onderwerpen van je relatie op. De cursus draait niet om spannende thema’s heen, maar is ook geen zware kost: de onderwerpen worden op een toegankelijke en praktische manier gebracht.

Reden 5: Voorkomen is beter dan genezen

De cursus heeft ook een preventieve werking. Waar meer dan een derde van de huwelijken in een scheiding eindigt, is voorkomen beter dan genezen. Het geeft natuurlijk geen garantie op een goede relatie, maar de Marriage Course helpt je wel meer grip te krijgen op je relatie.

Binnenkort meer informatie over de Premarriage en Marriagecourse!


 


Bedrijfs Hulp Verleners gezocht. 

We zijn op zoek naar Bhv’ers die tijdens de kerkdienst in geval van nood bezoekers in veiligheid kunnen brengen. Ben jij Bhv’er en wil je ons team versterken meld je je dan even bij mij.  Wil je informatie? Spreek mij aan na de dienst of neem contact op. 

Gert Vosjan 
0653794364 

 


 


FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding

We zijn blij dat we opnieuw FlevoPraise kunnen aankondigen.

Wanneer: zondag 30 oktober
Tijd: van 20.00-21.00 uur
Thema: Levend Water

Samen willen we God alle lof brengen en God en elkaar ontmoeten. De samenzang wordt begeleid door enthousiaste muzikanten. Geniet en praat nog even na in een ontspannen sfeer met een hapje en drankje. Het is voor iedereen! Van harte welkom bij Evangeliegemeente Shekinah (De Roef 1, Dronten).


 


Kerstnacht Dronten 23 december

Kerstnacht Dronten 2022

Op vrijdag 23 december vieren we, zoals vanouds, kerstnacht in Dronten. Een dag eerder dan de echte Kerstnacht, maar daarom niet minder speciaal. In samenwerking met het koor Charis Music zijn er drie voorstellingen (18.00/20.00/22.00 uur) waarin het Kerstverhaal op een eigentijdse en toegankelijke manier wordt gebracht.  En … je kunt daar deelgenoot van zijn!

Als publiek

Dan kom je kijken op 23 december naar één van de drie voorstellingen. Informatie over het programma, de kaartjes, en dergelijke volgt nog.

Als lid van het projectkoor

Dan zing je een aantal nummers samen mee met het koor. Je bent dan aanwezig bij de repetities op 15 november, 22 november, 29 november, 6 december en 20 december. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur. Je krijgt toegang tot oefenbestanden zodat je thuis kunt oefenen. Je mag maximaal 1 keer missen. Op 23 december ben je vanaf 15.00 uur beschikbaar. Het kledingvoorschrift is zwarte kleding. Wil je meedoen? Klik dan hier om je aan te melden. Doe dit voor 11 november.

Als sponsor

Dan steun je dit evenement met een financiële bijdrage. We hebben verschillende sponsorpakketten samengesteld. Je vindt deze op www.kerstnachtdronten.nl  Heb je hier vragen hierover? Mail ons gerust.

Als fan van Kerstnacht Dronten

Dan deel je onze posts op jouw social media zodat we dankzij jouw op 23 december 3 keer een volle zaal hebben!

Wil je meer informatie?

Mail dan naar www.kerstenpasendronten@gmail.com

Hartelijke groeten

Werkgroep Kerst en Pasen Dronten

Directe link naar aanmeldformulier voor projectkoor Kerstnacht Dronten 2023: https://forms.gle/VokS1AHyx5M1TecV9


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001