Broeders en zusters,
Door Zijn dood heeft Christus voor altijd een einde gemaakt aan de macht van de zonde. Nu leeft Hij tot eer van God.
Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus.

Romeinen 6: 10, 11 (Bijbel in Gewone Taal)

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag28 september.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 oktober.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Vanuit de kerkenraad
 4. Nieuws rondom de coronamaatregelen
 5. Kinder- en jeugdwerk
 6. Kerk en omgeving
 7. Fusiebesprekingen NGK en GKv (2019-2021)
 8. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Voor de dienst van 19 september is het noodzakelijk een ticket te reserveren via de website. Vanaf 26 september is het niet langer noodzakelijk tickets te reservenen! Zie mededelingen verderop in deze nieuwsbrief!.

Zondag 19 september
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Edukans

Zondag 26 september
Voorganger: R. Koelewijn (Bunschoten)
Collecten: Vrienden van de hoop en Evangelie onder moslims

Zondag 3 oktober
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Jeugdwerk en missionaire zaken (zending)
 


 


 


Van onze predikant

Lieve broers en zussen

Wat hebben we een prachtig startweekend mogen beleven met elkaar! Het was heerlijk en ontroerend om zoveel mensen op zoveel verschillende momenten te kunnen ontmoeten, te spreken, in de ogen te kijken. Om samen te spelen en te ontspannen, te zingen en te bidden, te fietsen en te eten. En in het hart van dit alles: het avondmaal rondom de tafel van Christus met elkaar te vieren.

We hebben het al in de kerk gezegd, maar ik doe het toch nog een keer: we zijn Gert en Greta dankbaar voor al het organiseerwerk en de creativiteit die ze in dit weekend hebben gestopt. Samen met hen hebben heel veel mensen achter de schermen gewerkt om het allemaal vlot te laten lopen, en de hoofdzaak voorop te houden: ontmoeting!

Boven alles danken we de Heer voor de ruimte om elkaar zo te kunnen ontmoeten. We hebben gezien hoe mensen daarvan opleven en blij worden. De Heer heeft ons rijk gezegend! Moge Hij ons in de komende tijd nog veel meer van deze mooie ontmoetingen geven.

Inmiddels zijn we volop bezig in het nieuwe seizoen. In vorige nieuwsbrieven hebben jullie al kunnen lezen dat we als kerkenraad bezig zijn geweest (en doorgaan) met een traject van bezinning over hoe we in de tijd ná corona kerk mogen en willen zijn. Nu de maatregelen steeds meer worden opgeheven, wordt die vraag steeds belangrijker. Het komt zijdelings ook aan de orde wanneer we deze zondag drie ouderlingen en een diaken bevestigen in hun dienstwerk. Wat verwachten we van de kerkenraad, van onze ouderlingen en diakenen? Teruggebracht tot een kernvraag: wat is de “core business” van de kerk? Wat zou in het hart moeten staan van alles dat we samen doen?

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op zondag? Denk dan na over deze vraag (overgenomen uit de vorige nieuwsbrief):

Als iemand je zou vragen: ‘wat is “kerk” voor jou?’ – hoe zou je dat in een paar woorden of zinnen omschrijven?

Met een hartelijke groet en tot zondag!

Fritz

 

 


 


Vanuit de kerkenraad

 

De vorige keer schreef ik dat ik hoopte dat het startweekend ons zou ‘aansteken’ en zou leiden tot meer…. 

Wat een prachtig weekend hebben we achter de rug. Met veel ontmoetingen en een prachtige preek over dat we elkaar nodig hebben. Om elkaar te helpen, lief te hebben, te ondersteunen en vooral om samen Jezus te vinden! 

Tijdens de afsluitende sing-in zongen we het lied ‘Ga met God en hij zal met je zijn’. 

Ga met God en hij zal met je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

In Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

We hebben dit ook gezongen voor de Coronatijd. En wat is dit lied waar worden. Dat we met God in de periode van afstand, van elkaar niet zien, door mochten gaan en dat we elkaar afgelopen weekend weer in Zijn naam mochten begroeten. Het maakt me klein en dankbaar. 

 

Ik hoopte dat het ons zou aansteken, het startweekend. 

Wij als kerkenraad hebben dat zeker zo ervaren. Afgelopen week zijn we weer gestart. In KB met onze nieuwe coördinerend diaken Martina Huisman. Martina heeft aangegeven deze portefeuille graag samen met iemand op te willen pakken. Zondag wordt Martina bevestigd. Heb jij interesse, voel je je aangesproken door dit werk, laat het ons weten, we gaan graag met je in gesprek. 

In KP mogen we Henk en Jeltsje Gerritsen en Rien de Groot verwelkomen als ouderlingen pastoraat. Ook zij worden a.s. zondag bevestigd. Heel fijn dat ook het pastorale werk doorgang mag vinden. 

 

Afgelopen maandag hebben we een heel inspirerende bijeenkomst gehad met een aantal mensen uit de gemeente die betrokken zijn bij jeugdwerk. Met hen hebben we gesproken over wat we daarin als gemeente belangrijk vinden. We gaan in de komende weken het plan voor het jeugdwerk verder uitwerken. We komen daarvoor binnenkort weer bij elkaar. Heb je ook zin om mee te denken en/of mee te doen: van harte welkom!! Houd de site, de nieuwsbrief, je mail in de gaten, wat laten snel weten wanneer de volgende bijeenkomst is. 

 

Hartelijke groet, 

Namens de kerkenraad 

 

Marion Zielhuis 


 


 


Nieuws rondom de coronamaatregelen

Besluiten naar aanleiding van de versoepelingen van de Coronamaatregelen.

Afgelopen week hebben we vernomen dat de anderhalvemeterregel per 25 september wordt afgeschaft. De landelijke kerkverbanden van de NGK en de GKV hebben een advies uitgebracht, waarin deze versoepeling wordt vertaald naar de praktijk van de kerken. Wat betekent dit voor onze kerkdiensten op zondag?

 • Met ingang van zondag 26 september vervalt in de kerkzaal de regel dat we anderhalvemeter afstand moeten houden van elkaar. Dit betekent dat er weer meer dan 90 mensen de diensten weer fysiek kunnen bijwonen.
 • We maken geen gebruik van toegangsbewijzen, in welke vorm dan ook.
 • We doen daarom met klem een oproep aan iedereen om verstandig en liefdevol om te gaan met de grote vrijheid die ons zo geboden wordt: kom niet als je symptomen hebt, en denk aan de (mogelijk kwetsbare) ander die hier ook graag wil zijn.
 • Niet iedereen zal zich voldoende veilig voelen om weer plaats te nemen in een volle kerkzaal. Daarom zullen we een deel van de stoelen zo plaatsen dat het mogelijk is om meer afstand te houden – waarschijnlijk achter in de bijzaal, dicht bij de in- en uitgangen. Op die manier hopen we dat ook mensen die zich kwetsbaar weten, toch de ruimte krijgen om diensten fysiek bij te wonen.
 • Het ticketsysteem komt te vervallen: je hoeft je niet meer vooraf in te schrijven voor een dienst om die te kunnen bijwonen.
 • De diensten blijven digitaal gestreamd, en kunnen steeds op afstand gevolgd worden via YouTube en Kerkdienstgemist.
 • We blijven koffie drinken na de dienst, met het verzoek om niet allemaal in de hal te blijven staan, maar zo veel mogelijk te verspreiden in de kerk en – indien mogelijk – ook buiten.
 • Deze manier van doen is niet in beton gegoten: we kijken hoe het gaat, en passen ons aan waar nodig.

De kerkenraad

 


 


Kinder- en jeugdwerk

Zoals bekend is er op dit moment geen jeugdouderling. De kerkenraad heeft een uitnodiging doen uitgaan om te praten over ons verlangen voor de jeugd. Maandag 13 september jl. is bij de bijeenkomst gesproken over het kinder- en jeugdwerk in de Ichthuskerk. Enthousiaste gemeenteleden waren aanwezig om met elkaar het verlangen voor de jeugd te verkennen. Opvallend was de passie en gedrevenheid om het woord van God bekend te maken en zijn liefde en trouw over te brengen. In de vorm van ontmoetingen, vriendschappen, activiteiten, relaties, interesse enz.

Met de input van deze avond stellen we het uitgangspunt op voor het jeugdwerk. We spreken af dat alles wat we doen moet passen bij dit uitgangspunt. Dit doen we in een volgende bijeenkomst in oktober, de datum volgt.

Denk ook mee! Als ouder, opa, oma, oom, tante, gemeentelid. Wat kun jij doen om het evangelie door te geven aan de jonge generatie?

Marion en Gineke

 


 


Kerk en omgeving

 

Alpha cursus is gestart!

 

Afgelopen woensdag zijn we begonnen met de Alpha cursus in Dronten. Met 15 personen uit het AZC, afkomstig uit Iran, en 14 uit Dronten gaan we 10 weken in gesprek over het christelijk geloof. De eerste avond met als thema: Wie is Jezus?

Dit is een grote vraag. Wie is Jezus en wie is hij voor jou. Iedereen heeft daar een ander beeld en beleving bij. Het was bijzonder te zien hoe vrij en verschillend hier al over gesproken is. Het is ook heel bijzonder dat we dit jaar veel jonge mensen mogen ontmoeten. We zien uit naar een cursus waarin we van en met elkaar mogen leren over de genade, liefde en trouw van Christus.

Vanaf woensdag 22 september wordt de cursus gegeven in het oude CAH gebouw op het Agripark. In basisschool Het Zuiderlicht hebben we helaas te weinig ruimte.

Woensdag 13 en 27 oktober is de Ichthuskerk aan de beurt om te koken en te rijden van en naar het AZC Dronten. Er zijn al enkele aanmeldingen binnen. Deze en de helpers uit vorige jaren ontvangen van mij een uitnodiging per mail.

Op zaterdag 30 oktober spreken we met elkaar op DeBoot over de Heilige Geest:

 • Wie is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest en hoe kan ik de Heilige geest ontvangen

Dank aan de gebedsgroep die trouw bidt voor Alpha Dronten.

Wilt u ook bidden voor de deelnemers, de gespreksleiders, de sprekers en alle betrokkenen?

Gineke

 


 


Fusiebesprekingen NGK en GKv (2019-2021)

De laatste besprekingen van ons LV (Landelijk Verband) en hun GS (Generale Synode) zijn nu bezig. In september, oktober en misschien nog net in november volgen 4 of 5 keer twee dagen in conferentieoord Mennorode net buiten Elspeet. Een fikse tijdsbesteding, maar na alle voorbereidingen eerder zowel mondeling, schriftelijk als volop digitaal, komt de afronding in zicht.

Het gaat om een landelijke fusie van beide kerken (kerkverbanden). Voorzien in 2023. Zoals verenigingen statuten hebben en een reglement hebben kerken een kerkorde en regelingen. Voor ons als kerkgangers is zo’n kerkorde iets op afstand. We merken er weinig van. Wel werken kerken op regio- en landelijk niveau samen bij ondersteuning en activiteiten. Een kerkorde klinkt ons mogelijk ook ‘bevoogdend’ en ‘voorschrijvend’ in de oren.

Toch is het een belangrijk gegeven. Het gaat over de relatie van een kerkverband met de belijdenis van de kerken. Zijn dat de 3 oude bekende belijdenissen zoals o.a. de Apostolische Geloofsbelijdenis? En wat te zeggen over de andere: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Alle drie uit de 16e en 17e eeuw. Welke zijn voor het nieuwe kerkverband essentieel of gewenst? In dit verband komen vragen: zijn die belijdenissen nog wel van deze tijd? Moeten ze niet in een eigentijdse taal, wat wij b.v. doen met een nieuwe psalmberijming. Op de laatste vergadering is gewezen op een moderne belijdenis vanuit Canada: ‘the World belongs to God’. Ook in een Nederlandse vertaling.

En minstens zo belangrijk, wat is de binding aan de belijdenis(en) en de kerkorde. Een wet van Meden en Perzen of geven de kerken elkaar ruimte. En hoeveel? Nogal wat afgevaardigden en zo sta ik er zelf ook in, pleiten voor ruimte voor de plaatselijke kerk, maar voor een aantal thema’s: doe dat samen. Theologische opleiding, Emeritering van predikanten, diaconale- en jongeren/jeugdondersteuning. Ruimte, geen vrijblijvendheid!

De volgende keer, 24 en 25 september, gaan we de kerkorde en de binding eraan bespreken. Dat zal deels zijn want bespreking en stemming van zo’n flink document kosten veel tijd. En daarnaast gaan we stemmen voor een nieuwe naam van de gefuseerde kerken. De twee namen die de grootste voorkeur hebben zijn: Nederlandse Gereformeerde Kerken (iets anders dan nu en Verenigde Gereformeerde Kerken. Spannend en belangrijk, je naam is wie je bent en herkenbaar voor je omgeving.

Fokke Bouma

 


 


 

 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001