Broeders en zusters,
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 
Romeinen 12: 11, 12

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 17 augustus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 augustus.
Voor informatie over de kerkdiensten kunt u altijd terecht op de website of via de app. 

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Vanuit de voorzitters
 4. Uit de Kerkenraad
 5. Start Weekend
 6. Jeugd
 7. Save the Date!!!
 8. Kerk en Omgeving
 9. 4 samenwerkende kerken
 10. Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?
 11. Nieuwsbrief Steun Oost-Soemba
 12. Hartelijk bedankt!
 13. Woonruimte gezocht
 14. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Voor alle kerkdiensten dient u een ticket te reserveren via de website.
Er is weer oppas tijdens de kerkdienst (hiervoor zoeken we nog vrijwilligers voor augustus). De kindernevendienst start weer op na de zomervakantie.  


Zondag 11 juli
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: jeugdwerk en missionare zaken (zending)

Zondag 18 juli (gezamenlijke dienst)
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Collecte: diaconie en kerk
Locatie: ontmoetingskerk

Zondag 25 juli
Voorganger: ds. J. Verweij
Collecte: kerk en hospice Dronten

 


 


Van onze predikant

Lieve mensen,

In deze laatste nieuwbrief voor de zomervakantie deel ik graag met jullie een gebed dat afgelopen zaterdag in het Nederlands Dagblad stond. Het is een gebed om rust – voor onszelf én voor anderen. Vakantierust, rust van onrecht en vervolging…de genezende rust van de nieuwe wereld van God.

Gebed voor de zomer
God, U rustte na uw scheppingswerk uit
op de zevende dag.
Dat gunde U ons ook.
Rusten is een heilig moment.

U bent goed voor ons –
beter dan wij voor elkaar zijn.
Het is bijna vakantie.
We bidden om rust.
Geef dat we thuiskomen
bij U en bij elkaar.

Geef ons nieuw geloof, nieuwe hoop en liefde.
Zegen de mensen die we ontmoeten.
Dank U voor plekken waar U dichtbij bent –
bergen, een meer, een bos, een oude kerk.

De stilte zingt U toe,
de stenen kunnen het wel uitschreeuwen.
Zelfs als wij uw lof niet zouden zingen,
doet de schepping dat.
De wijde hemel vertelt van uw majesteit,
de bloemen spreken een taal.
de bomen klappen in de hand.
Geef dat wij het horen.

God, U doet recht aan verdrukten,
U bevrijdt gevangenen.
We hebben het gevierd: Keti Koti –
U breekt boeien aan stukken.
Doe ook vandaag recht
aan mensen die tot slaven zijn gemaakt.
Bevrijd ons van hebzucht en vooroordeel.
De Christenen in India dragen we aan U op.
Bescherm hen, bevrijd hen van angst.

Sta op, Heer, in de kring van de goden.
Wie is aan U gelijk?
Uit het vuil tilt U op wie alles ontbeert.

(Tekst: Wim Houtman)

Moge de Heer jullie allen zo zegenen met de rust die Hij alleen ons kan geven, in Christus, zijn Zoon!

Met een hartelijke groet en goede wensen voor een fijne zomer,

FritzVanuit de voorzitters

 

Lieve mensen,

Wellicht herinnert u zich de prekenreeks van Fritz, december vorig jaar, uit  de brief aan de Efeziërs, met als hoofdvraag: waar verlang je naar?
Met deze vraag zijn we als kerkenraad aan de slag gegaan.
Met een persoonlijke online vragenlijst, opdrachten  en  gesprek met een ‘kerkenraadsmaatje’ hebben we ons voorbereid op twee bijeenkomsten met de kerkenraden bestuur en pastoraat.
We hebben gesproken over ons persoonlijke verlangen, maar ook ons verlangen als kerkenraad. Wat verlangen we voor de gemeente en hoe willen we daar leiding aan geven?
Dat traject heeft ons een bijzonder moment van bezinning gebracht en ons bij de kern van onze roeping gebracht: hoe kunnen we, persoonlijk en als gemeente, Christus beter leren kennen?

We kunnen ons voorstellen dat dit nog wat abstract klinkt, maar dit betekent bijvoorbeeld dat  kerkenraad pastoraat besloten heeft het komende jaar de agenda zodanig aan te passen dat er veel meer ruimte ontstaat voor (persoonlijke) bezinning Ons verlangen is namelijk dat we meer werken vanuit onze Bron. Wat vraagt Jezus van ons en wat betekent dat voor ons geloof, in onze omgeving en als we in onze wijken aan de slag gaan? De vergaderingen worden daarom veel meer besteed aan persoonlijk geloofsontwikkeling en geestelijke toerusting.
Ook bij  kerkenraad bestuur ligt dit verlangen op tafel. Niet onze overvolle agenda, maar onze Bron willen we centraal stellen.

Wij hebben ervaren dat er veel veranderd is door Corona. Muren vielen zomaar weg, diensten zijn altijd en overal digitaal toegankelijk. En hoewel we het misschien vaak tegen elkaar gezegd hebben, ‘wanneer wordt alles weer als vanouds?’, dat is niet wat we willen. De toegankelijkheid, de verbinding met elkaar en met ‘de wereld’, daar willen we werk van maken en daar verlangen we intens naar.

Samen Jezus volgen, met elkaar en voor elkaar.
Zoals we u verteld hebben, willen we de reis,  de trektocht, voortzetten met u als gemeente.
We willen samen met u Jezus volgen en ontdekken wat dat betekent om samen gemeente te zijn.
We sluiten hiervoor aan bij het gemeentetraject dat ontwikkeld is door Kerkpunt, de organisatie die ons ook begeleid heeft bij het traject dat we als kerkenraad doorlopen hebben.

In dit gemeentetraject gaan we met een aantal bouwstenen aan de slag en in gesprek over wat ons drijft, waar we naar verlangen en hoe we dit concreet maken. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen, van jong tot oud en dat we aan het eind van onze trektocht wegen hebben gevonden om samen verder te gaan.

We doen dat aan de hand van de brief aan de Efeziërs, waar we in de adventstijd door de prekenreeks van Fritz ook al een aanzet toe gegeven hebben.
Het is heel bewust een trektocht, geen uitgestippelde reis met vaste vertrek en aankomsttijden. We moeten ons eigen ritme en onze eigen manier vinden. We gaan langs 9 thema’s (iedere maand één) ontdekken hoe we als gelovige en samen als gemeente in het leven en in de wereld mogen staan. Samen  ontdekken wat we in Jezus hebben ontvangen en hoe we dat kunnen doorgeven.
Elk thema heeft:
-    Een handreiking voor een zondagse viering (eens per maand)
-    Inspiratie voor persoonlijke (stille) tijd
-    Een programma voor die maand voor kringen, wijken of bijbelstudiegroepen
-    Een programma voor kinder- en jongerenwerk
Voorbeelden van de thema’s zijn: 
-    Ontvangen (Efeziers 1: 1-16)
-    Vrede (Efeiers 2: 11-18)
-    Liefde (Efeziers 4: 17 - 5:20)
-    Eenheid (Efeziers 4: 1-16)

We  gebruiken de zomer om dit traject verder uit te werken. 
Uiteraard  houden we u nauwgezet  op de hoogte.

Wanneer u of jij dit leest en denkt: ik heb veel zin om mee te helpen, laat het ons dan weten. We kunnen hulp gebruiken bij het uitwerken van de programma’s, bij de communicatie, bij het organiseren van activiteiten, …..
U en jij mag zich melden bij de wijkouderling (waar u en jij ook je vragen kunt stellen)

We willen afsluiten met vraag om gebed. Gebed voor dit traject, maar ook gebed om wijsheid om elkaar weer te vinden na de periode van afgezonderd  te zijn van elkaar.
Komend jaar zal wat de kerkenraad betreft niet in het teken staan van beleidsvraagstukken, maar in het (weer) ontmoeten van elkaar in het volgen van Jezus.

We wensen u een gezegende zomer!

Namens beide kerkenraden,

Klaas de Groot en Marion Zielhuis
 

 


 


Uit de Kerkenraad

Afgelopen maandag is de laatste vergadering geweest van de kerkenraad bestuur voor de zomer.
Het is tijd voor vakantie!
Voordat het zover is, een laatste nieuwsbrief met een aantal dingen die we graag met u  delen.

Traject kerkenraad
Als eerste het traject dat we als kerkenraad  doorlopen hebben, waar we erg enthousiast van zijn geworden en waar we graag  met u als gemeente mee verder willen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daarover meer.

Nieuw lid KB
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de nieuwe ouderlingen binnen KP, we zijn hier dankbaar voor. 
Ook binnen KB mogen we een nieuw gezicht verwelkomen. Martina Huisman wordt ouderling bestuur met de portefeuille Diaconie. Martina heeft aangegeven dit niet alleen te willen doen, daarom zoeken we samen met haar iemand die net als Martina hart heeft voor diaconaal werk en hier vorm aan wil geven. We zoeken mensen die hun talent en tijd willen inzetten voor dit werk. Samen met Martina zoek je naar een manier van invulling, zoals dat past bij u/jou.
We zijn heel blij dat Tiddo aangegeven heeft nog een tijdje deel te willen blijven uitmaken van KB, om met name het financiële deel van het werk te blijven doen.

De portefeuille jeugd  is vacant. We zoeken naar manieren om dit werk voortgang te laten vinden. 
Hiervoor  gaan we met betrokkenen en ouders in gesprek om te vragen wat nodig is en wat ons verlangen daarin is. U kunt daarover verder in deze nieuwsbrief meer lezen.

Voor wat betreft de portefeuille gemeenteopbouw zien we dit jaar vooral een opdracht in het vormgeven van het traject waarover we in deze nieuwsbrief meer schrijven. Ook daarin zoeken we naar manieren die niet meteen hoeven te leiden naar een nieuwe ouderling gemeenteopbouw, met een ambtsperiode van 4 jaar. 

Mocht u/mochten jullie ons willen helpen in gemeenteopbouw en/of jeugdwerk, laat het ons (een van de leden van KB) dan weten. 

Kerkenraad en zomervakantie
Fritz heeft vakantie van 13 juli tot en met 10 augustus. Ook de wijkouderlingen hebben hun vakantie doorgegeven (zie verder in deze nieuwsbrief).
Zijn er gebedspunten van uw kant en is uw wijkouderling op vakantie? Geef het dan door aan de scriba, vandaaruit zorgen we ervoor dat het meegenomen wordt in de weekbrief (die wel doorgaat in de zomer) en in de zondagse voorbede.
Tijdens de vakantie van de scriba, Monica Lokker, nemen ondergetekende (Marion) de weekbrief van 30 juli en Gineke Fels de weekbrief van 6 en 13 augustus voor hun rekening.

Mochten er dringende zaken zijn die (pastorale) zorg behoeven, dan is uw wijkouderling er voor u. Als hij/zij op vakantie is, meldt u dan ook bij de scriba. Vandaaruit wordt u verder doorverwezen naar degene die u kan helpen.
We hopen zo met en voor elkaar te zorgen in de komende periode van vakantie, waarin we  mogen uitrusten van het afgelopen jaar en nieuwe energie op doen voor het komende seizoen!

Namens KB en KP,

Marion Zielhuis

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Start Weekend

Ik kijk erg uit naar een nieuw seizoen na de zomer! In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat de startzondag op 19 september zou zijn. Dat wordt toch anders. Gert en Gretha Vosjan hebben een prachtig startweekend in de steigers staan, en dit is gepland voor het weekend van 10-12 september, van vrijdag avond tot zondag namiddag. Jullie horen er vast binnenkort nog meer over.

Het wordt een weekend met veel verschillende activiteiten – er is voor iedereen wat. Je kunt zelf kiezen waar je aan mee wilt doen, hoe vaak en hoe intensief (of niet). Hoofdzaak is dat er ruim gelegenheid is om elkaar opnieuw te ontmoeten, op een ongedwongen en gezellige manier.

In het hart van deze ontmoeting is de viering van het avondmaal op zondag 12 september: Christus brengt ons bij elkaar rondom zijn tafel, en maakt van ons één lichaam. In verbondenheid met Hem ontmoeten we elkaar, en gaan we op weg achter Hem aan op de trektocht richting zijn nieuwe wereld. Onderweg mogen we samen al vast het leven van die nieuwe wereld oefenen, en mensen om ons heen daarin meenemen.

Reserveer in je agenda het weekend van 10-12 september!

Gezamenlijke diensten in de zomer

18/07 – gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk

25/07 – gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk

01/08 – gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk

08/08 – gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk

15/08 – gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk

22/08 – eigen dienst in de Ichthuskerk.

 


 


Jeugd

Het afgelopen 1,5 jaar heeft de Stuurgroep Ichthuskerk Jeugd (SIJ), voor zover mogelijk, activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Door de corona maatregelen was dit beperkt maar er is ingezet op gezelligheid en het onderhouden van de onderlinge contacten. Een groot compliment in deze! De portefeuille Jeugd is op dit moment niet ingevuld. Als bestuur willen we graag in gesprek met ouders, jeugd, clubleiding, mensen die de kindernevendienst of het kindermoment leiden, de jongerenraad oftewel alle betrokkenen en enthousiastelingen bij het jeugdwerk.

We gaan met elkaar op zoek naar ons gezamenlijk verlangen voor de kinderen en jongeren in de gemeente. Wat willen we en wat kunnen we organiseren en aanbieden. Ook hier kijken we naar gebruik van de ondersteuning en materialen die we ontvangen vanuit het gemeente traject aangeboden door het Kerkpunt. De betrokkenen bij het Jeugdwerk ontvangen t.z.t. een uitnodiging voor een bijeenkomst medio september. Mocht je voor die tijd al willen reageren of vragen hebben dan horen wij dit graag.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Save the Date!!!

__________________________________________________________________________________________________________________


Kerk en Omgeving

Kerken open in Dronten


Als kerken in de drie dorpen werken we samen op verschillende terreinen. Er is een diaconaal platform en een platform voor jeugdwerk. Ook op het gebied van evangelisatie is sinds kort een platform gevormd van negen kerken. In dit platform nemen kerkenraadsleden deel. 
Bij de eerste (digitale) bijeenkomst gaf iedereen de wens aan om het evangelie te willen delen met alle mensen in Dronten. Het is mooi als we als kerken meer zichtbaar zijn in onze omgeving. We doen dat met initiatieven uit eigen kerk, maar ook steeds meer in gezamenlijkheid. Door van alle kerken iemand in deze groep te hebben, kunnen we elkaar beter vinden en initiatieven delen of samen opzetten.
Een eerste stap om inwoners van Dronten een ontmoetingsplek aan te bieden zal zijn in de kerkgebouwen van de verschillende gemeenten. Samen maken we een plan waardoor mensen op elke dag van de week de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten en gezelligheid en een luisterend oor te vinden. Waarbij het christelijk geloof transparant en zichtbaar is. Hierbij onderscheiden de kerken zich van andere ontmoetingsplaatsen in Dronten. In de Ichthuskerk komt vanaf het najaar 2021 elke week een open inloop voor leden en niet-leden. Er is ruimte voor gezelligheid, een gesprek, een stilteplek, gebed. Heb je belangstelling om hier aan mee te werken dan kun je dit doorgeven aan je wijkteam.

Contacten rond de erediensten
Het afgelopen jaar zijn we zowel fysiek als digitaal kerk geweest. De zogenaamde hybride kerk. Laten we het goede hiervan behouden en doen. Hoe maken we fysiek en digitaal (offline en online) ontmoeting, verbinding en contact rond de diensten mogelijk met leden en niet-leden.
Met leden van de Ministrygroep is gekeken naar manieren om nazorg te bieden rond de diensten. Dit kan een vraag zijn, een gesprek, gebed, doorverwijzing (bijv. naar professionele instanties maar ook naar de open inloop), kennismaking, medeleven, kopje koffie. Hierbij denken we zowel offline als online. De groep kijkt of het ministrygebed na de dienst weer wordt opgepakt. Verder zijn er ideeën om tijdens de uitzending een tread te laten lopen met het aanbod tot contact. Hier is een nazorggroep nodig. Ook een actieve benadering via social media kan verbinding, ontmoeting en contact geven.
De Ministrygroep is enthousiast om dit op te pakken en heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen een plan op te stellen.  

Een hele fijne zomer gewenst.
In Christus verbonden,
Gineke Fels


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4 samenwerkende kerken

Maandag 21 juni zijn de afgevaardigden van de 4 samenwerkende kerken weer bijeen geweest voor het periodiek overleg.

Het eerste onderwerp was het presenteren van het rapport dat de werkgroep “Samenwerkende kerken” onlangs heeft opgesteld. Hierin zijn de uitkomsten verwerkt van oa de enquête die in het voorjaar is gehouden in de 4 gemeenten. Ook heeft de werkgroep gebruik gemaakt van de beleidsplannen van de 4 kerken. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen en scenario’s voor het verder invullen van de samenwerking.

Intussen hebt u in het eigen kerkblad de enquêteresultaten kunnen lezen. De kerkenraden gaan nu het rapport bestuderen en bespreken. In oktober is de volgende bijeenkomst van het overleg waarin de kerkenraden hun standpunten samen gaan bespreken.

Het volgende punt was een rondje over het wel en wee in de 4 kerken.

Alle 4 kerken zijn bezig met de vraag: hoe verder na de corona-tijd, gaan we terug naar het “oude normaal” of nemen we ervaringen vanuit deze periode mee om een nieuw begin te maken. Dat vergt nog wel enige bezinning. Wat betekent dit ook voor onze samenwerking. Kunnen we sterker terugkeren?

De beide GKv-kerken melden dat Jeroen Bakker na 3 jaar afscheid heeft genomen van Noord en nu bij Zuid zijn werk als kerkelijk werker vervolgt. Met als belangrijkste aandachtspunt het jeugdwerk in de gemeente.

Verder wordt afgesproken om begin 2022 een studie-bijeenkomst voor de 4 voltallige kerkenraden te beleggen om in gesprek te gaan over het LHBTI-thema.

Er is een project gestart om het jeugdwerk en vooral de catechese gezamenlijk te gaan oppakken.

Er is een plan om in september bij de 3 kerkgebouwen hamburgers te gaan bakken, met als doel als kerken zichtbaar te zijn en betrokkenheid met de omgeving uit te dragen.

We bidden God dat Hij ons inzicht wil geven wat Zijn plannen met de Kerk zijn en hoe wij hier in Dronten invulling aan mogen geven.


 


Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?

Een reis door de Psalmen laat verrassende doorkijkjes zien in het hart van God. De predikanten Alex Boshuizen, Marinus de Jong, Mark van Leeuwen, Theo Bekkema, Jaap van den Bos en evangelist Gert van den Bos nemen ons deze zomer mee op deze reis naar mooie plekjes in Nederland. Op de zondagochtenden in de maanden juli en augustus worden de opnames van deze zomerserie ‘Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?’ uitgezonden door LPB media via Beleefmee.nl, de Facebook-pagina van Beleefmee en het YouTube-kanaal van LPB media en genieten we van ons bijzondere land!

Bij de meeste Nederlanders begint het al te kriebelen voordat de zomer goed en wel begonnen is. En als de vakantie echt begonnen is, staat half Nederland dan ook in de file op snelwegen in Duitsland, België en Frankrijk. Maar door coronamaatregelen zijn we meer op ‘thuis’ en ‘vakantie in eigen land’ gericht… en wat is ons eigen land ontzettend veelzijdig! “Ons kleine “kikkerlandje” heeft meer te bieden dan je misschien zou denken. Heb je zin om met ons mee te gaan op reis door Nederland? Samen (her)ontdekken we de mooiste plekjes van ons eigen land, we ontvangen bemoediging vanuit de Psalmen en we zingen mee met de oude bekende liederen in een nieuw eigentijds jasje!”, laat het team van LPB media weten.

Al gaan we op vakantie of blijven we thuis, het is altijd fijn om te weten dat God met ons meegaat onderweg! Ook de Psalmen getuigen van Gods nabijheid. Ze bieden ruimte voor de beleving van Gods kinderen. Hun verlangen, schuldbesef, verdriet, verwondering over Gods genade en lofprijzing; het loopt als een rode draad door de Psalmen heen.

“Psalmen zijn gebeden. En het gebed is het eerste en belangrijkste middel om in contact te komen én te blijven met God. Het is mijn persoonlijk gebed dat steeds meer mensen gaan ontdekken hoe goed God is en hoe Hij jouw leven verrijkt.” Mark van Leeuwen, voorganger van de pioniersplek HILL in Rotterdam.

Al eeuwen lang hebben de Psalmen mensen getroost, bemoedigd, gesterkt en opgewekt om God te prijzen - tot op de dag van vandaag. En de serie ‘Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?’ kan ons met elkaar verbinden door het gesproken woord en de mooie muziek.

 

Speciaal voor deze serie is LPB media een samenwerking aangegaan met The Psalm Project. Zij stellen hun eigentijdse interpretaties van de oude psalmen beschikbaar voor deze kerkdiensten in de open lucht.

“Zo zie ik ook deze diensten: een mooi initiatief om met elkaar verbonden te blijven als zusterkerken en om elkaar wat beter te leren kennen.” Marinus de Jong, predikant van de Oosterparkkerk (GKv) in Amsterdam.

AGENDA
Zondag 4 juli – Jaap v.d. Bos – Forum Groningen

Zondag 11 juli – Marinus de Jong – Bijlmer Amsterdam

Zondag 18 juli – Mark van Leeuwen – Buizenpark Rotterdam

Zondag 25 juli – Alex Boshuizen – strand Langervelderslag

Zondag 1 augustus – Marinus de Jong – Oosterpark Amsterdam

Zondag 8 augustus – Mark van Leeuwen – Eiland van Brienenoord

Zondag 15 augustus – Gert v.d. Bos – Bourtange

Zondag 22 augustus – Theo Bekkema – Kinderdijk

Zondag 29 augustus – Jaap v.d. Bos – Prinsenhof Groningen

Meer informatie over ‘Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?’ is vanaf 1 juli 2021 te vinden op www.lpbmedia.nl/zomer2021.

Bekijk de trailer!

De serie wordt door Beleefmee.nl en Opkijken.nl aangeboden. Beide platforms zijn onderdeel van LPB media.

 


 


Hartelijk bedankt!

Beste broers en zussen.
Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten Apple’s telefoontjes, en het Prachtige bloemstuk uit de kerk, tgv van ons 25Jarig Huwelijk.
Het heeft ons zeer goed gedaan.

Hart. Gr. van Pieter Anja en Amanda Boone.

  


Woonruimte gezocht

Beste mensen,

Een Pakistaanse broeder is met spoed op zoek naar woonruimte. Als asielzoeker naar Nederland gekomen, al enige tijd in Dronten woonachtig, is deze persoon vamwege omstandigheden op zoek naar nieuwe (tijdelijke) woonruimte. Indien u woonruimte heeft of iemand weet die woonruimte kan bieden, kunt u contact opnemen met de scriba.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001