Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen! 
Moge uw hart verlicht worden zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft;
zodat u zult zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen;
zodat u zult zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand. 
Efeziers 1: 17-20

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 13 april.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 april.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in Kom en Zie.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de Voorzitter
  4. Kerk en Omgeving
  5. Pasen 2021
  6. Pasen Live
  7. OnderWeg jaargang 7 nummer 4
  8. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

2 april (goede vrijdag) 19.30 
Voorganger: Ds. Jurrian Oosterbroek
Collecten: kerk

zondag 4 april
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: Red een Kind en Stichting Dorcas

zondag 11 april
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Evangelie onder moslims

 


 


Van onze predikant

Lieve mensen

Het is Pasen. Ik moet in deze tijd altijd denken aan mijn Nederlandse oma Honing. Met Pasen waren we vaak in Kaapstad, waar mijn grootouders woonden. Mijn oma las dan graag voor uit de kinderbijbel van Anne de Vries. We wisten als (klein)kinderen precies wat er zou gebeuren. Ergens in de loop van het verhaal werd oma altijd zo bewogen, dat ze niet meer verder kon lezen. “Oma, waarom huilt u?”, kwam dan de vraag van één van ons. “Omdat mensen zo gemeen deden tegen Jezus, lieverd. Het is eigenlijk een vreselijk verhaal!”. Dat snapten we niet zo goed. “Maar oma, u weet toch hoe het verhaal van Jezus eindigt? Het komt echt goed, hoor! Straks staat Hij weer op uit zijn graf, en dan is alles weer goed!”. Het hielp niet echt, want daar moest oma alleen nog meer van huilen…

Nu, jaren later, snap ik mijn oma wel een beetje. Ik heb dat ook als ik naar een spannende film kijk. Er zijn soms momenten dat ik bijna niet meer kan kijken. Omdat er zulke vreselijke dingen met goede mensen gebeuren. Omdat er steeds momenten zijn dat je denkt: nu gaat het finaal mis! Het kan niet meer goed komen! Dan moet ik mezelf eraan herinneren: het is een film, he! Je weet toch hoe het werkt in een film: uiteindelijk komt alles altijd goed. De held overleeft het. Hij vindt zijn ware liefde. Het kwaad wordt overwonnen. En alles kom inderdaad goed. Ontspan! Je weet hoe het eindigt!

Misschien is dat ook wel de kracht van een goede film. Het is fictie, en je kunt (terecht) zeggen: ja, maar in het echte leven werkt het niet zo! Maar die films raken wel een diep verlangen bij ons. Verlangen naar echte, blijvende vrede. Naar een wereld waarin het kwaad te kijk wordt gezegd. Waarin goede mensen het redden. Een wereld waarin alles uiteindelijk goed komt. Misschien dat we ook daarom blijven kijken.

Met Pasen wordt fictie werkelijkheid. Dat diepe verlangen van ons wordt vervuld. Want Jezus, die op de vrijdag nog uitgekleed en mishandeld aan een kruis hing en stierf, staat op uit de dood. De schuld is betaald. Het kwaad is overwonnen. Het onrecht is rechtgezet. De dood is kapotgemaakt. En Hij leeft! Nu is het duidelijk dat het grote verhaal van God, mensen en wereld nog maar op één manier kan eindigen: uiteindelijk zal alles wat slecht en verdrietig is, ongedaan gemaakt worden. En het grote ongedaan maken is al begonnen.

Intussen leven we in een wereld waarin opstanding uit de dood niet meer wensdenken is, maar werkelijkheid. Het kan niet alleen gebeuren – het is gebeurd! Niet als fictie of verlangen, maar als feit.

Het is goed om dit voor ogen te houden, bij alles wat je meemaakt. Om daarin je rust te zoeken. Als je jong bent en nu, in coronatijd, denkt: het volle leven is van me afgepakt – het is zo oneerlijk! Bij ziekte of verlies of verdriet. Ook als je oud wordt en de gedachte aan sterven niet meer op afstand kan houden. Niet huilen. Niet zuchten. Niet bang worden. Niet vragen: komt het nog goed? Niet zeggen: het is niet meer uit te staan…

Want als kleine kinderen hadden we het tóch goed begrepen: je weet toch hoe het verhaal eindigt? Voor Jezus, maar ook voor jou – en voor ons samen. Want Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft! En nu is Hij, als de Levende, bezig om alles goed te maken. Totdat de dag aanbreekt waarop alles wat slecht en verdrietig is, ongedaan gemaakt zal zijn.

Op die weg neemt Hij ons mee – het volk van de verrezen Heer (Opw 723). En op die weg mogen we Hem volgen en met Hem meedoen. Niet terwijl we met gevouwen handen zuchtend afwachten. Maar wel terwijl we in zijn naam – moedig en hoopvol – vrede stichten, liefdevol zorgen voor anderen, recht doen, eten en drinken geven, hoop geven en troosten.

En vooral blijven vertellen: de Heer is opgestaan! Hij leeft – en wij met Hem!

Ik wens jullie allen een gezegend Paasfeest!

In Christus verbonden, Fritz


 


Van de Voorzitter

Lieve gemeente,

U heeft in de afgelopen diensten kunnen horen dat we weer op zoek zijn naar nieuwe ambtsdragers.

Voor de kerkenraad pastoraat gaat het om:
- 2 Ouderlingen (wijk 3 en wijk 6)

Voor de kerkenraad bestuur gaat het om:

- Ouderling portefeuillehouder gemeente opbouw

- Coördinerend diaken, portefeuille Diaconaat

We vragen u uiterlijk 10 april a.s. namen aan te dragen van zussen en broers die u geschikt acht voor een van deze ambten. Namen kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan onze scriba. scriba@ngkdronten.nl

Voor meer inhoudelijk informatie over deze ambten treft u hier een korte beschrijving van de vrijkomende posities.

Ouderling pastoraat
Als ouderling pastoraat heb je de leiding in je wijkteam dat bestaat uit een wijkdiaken, wijkbezoeker en wijkconsulent. In de regel komen zij eens in de twee maanden bij elkaar om de situatie in de wijk te bespreken. Je bent ook volgens een rooster ouderling van dienst. Dan verzamel je de voorbedenpunten die worden aangeleverd door de overige ambtsdragers, je spreekt voor de dienst een gebed uit en heet op zondag de gemeente welkom en doet de mededelingen. Ook breng je bezoeken in de wijk (even niet in deze coronaperiode) bij ziekte, overlijden en andere speciale gebeurtenissen. In de regel leg je in de eerste twee jaar een huisbezoek af dat je vooraf aankondigt. Mensen kunnen ook kiezen voor een groot huisbezoek. Dan komen meerdere gezinnen bij elkaar o.l.v. de ouderling. Als ouderling pastoraat neem je deel aan de vergadering Kerkenraad Pastoraat (2-maandelijks). Daarin worden pastorale zaken besproken. Gemiddeld besteed je een avond in de week aan je ambtswerk. Soms zijn dat in de week meer avonden, maar dan is er ook weer een vrije week. Het werk van ouderling kost soms energie, maar geeft je ook energie en is boeiend om te doen. Je werkt namelijk in dienst van onze Hemelse Vader.

Ouderling Kerkenraad bestuur portefeuille Gemeenteopbouw.
Als portefeuillehouder gemeente opbouw ben je verantwoordelijk voor visie en beleid waar het gaat om gemeenteopbouw. Ook in het traject dat we samen met de gemeente gaan oppakken, zal gemeenteopbouw een belangrijk item zijn. We maken dit beleid uiteraard samen, maar jij hebt als KB Gemeenteopbouw daarin een leidende rol. Belangrijke items zijn: elkaar (weer) ontmoeten buiten de kerkdiensten: kringen, themagroepen, activiteiten. Samen met de wijkteams, predikant en alle leden gaan we bouwen aan (vernieuwd) onderling contact. Ook heb je ook voor het contact met andere kerken. Voor de website en communicatie is een team van mensen die jou ondersteunt en de uitvoer voor haar rekening neemt.

Coördinerend Diaken
Als coördineren Diaken maak je deel uit van de kerkenraad bestuur, met als portefeuille Diaconaat. Taken die bij deze functie horen zijn leiding geven aan de groep diakenen, bijhouden van de gegevens o.a. de financiën van de diaconie. Overleggen met andere diaconieën verenigd in het Diaconaal Platvorm Dronten . Overleg bijwonen van de werkgroep AZC Kampen Dronten. Organiseren van activiteiten b.v. seniorenreis, kerstpakketten actie enz.

Hartelijke groet, Marion


 

 Kerk en Omgeving

Dronten
Op woensdag 17 maart jl. is d.m.v. een digitaal overleg met acht! kerken in de gemeente Dronten gesproken over christen zijn in de dorpen. Vanuit elke kerk was een afgevaardigde uit de kerkenraad aanwezig. We hebben gesproken over de behoeften op geloofsgebied; wat bind ons, wat zijn onze dromen enz.

Door allerlei initiatieven in de voorgaande jaren is een netwerk ontstaan van kerken en individuen in de gemeente Dronten die allen het evangelie willen delen. Denk bijv. aan de Alpha cursussen, Kerstnachtindronten, Stille week, Kerstwandeling Dronten, PasenLive, DeBoot, Gebedsweek en nog veel meer. Samen met de initiatieven en netwerken in Dronten zijn we van betekenis. Samen laten we zien wat de boodschap van het evangelie inhoudt en betekent aan hoop en vrede in je leven.

Uit het overleg kwamen de volgende punten naar voren:
· Ontmoetingsplek in Dronten · Gebruik maken van de website www.bron0321.nl
· Gebruik DeBoot
· Contact met de twee ontbrekende kerken
We hebben afgesproken elkaar op te zoeken met initiatieven, ideeën en vragen. Voor de zomer plannen we een tweede overleg.

Zuid-Afrika
De Ichthuskerk ondersteunt al vele jaren de zusterkerken in Zuid- Afrika. Deze steun zal nog een reeks van jaren nodig zijn voordat de beoogde financiële zelfstandigheid van hen zal zijn bereikt. Op de website staat de laatste gebedsbrief van ds. Arie Reitsema onder Wat we doen/Zuid Afrika.

In Christus verbonden,
Gineke Fels

 


 


Pasen 2021

Pasen 2021

Onze diensten in het weekend van Pasen zijn niet heel anders dan andere jaren – maar tegelijk ook weer echt anders!

Op Goede Vrijdag, 2 april, gaat ds Jurrian Oosterbroek van de Ontmoetingskerk voor in een online Avondmaalsviering. Dit is een gezamenlijke dienst met onze broers en zussen van de Ontmoetingskerk, en begint om 19:00. De dienst zal op tijd klaar zijn zodat je ook naar PasenLive kan kijken (om 20:30).

Op Paaszondag, 4 april, willen we graag iets meer doen dan alleen een online dienst. Daarom nodigen we jullie allen van harte uit voor het volgende:

1. Een Paaswandeling in het Wisentbos, rond de tijd van de zonsopkomst. We verzamelen om 06:45 op de parkeerplaats aan de Wisentweg. Daarvandaan wandelen we in tweetallen, op veilige afstand, door het bos. Je ontvangt voor de wandeling een kleine “Paasliturgie” om met elkaar te delen tijdens het wandelen. De wandeling duurt maximaal één uur. Om 08:00 zit je thuis aan je paasontbijt!

Ja, het is vroeg! Maar we gebruiken de stilte van de vroege ochtend om samen iets van het wonder van opstanding van Jezus te ervaren – en elkaar daarbij te ontmoeten. Uitslapen kan altijd op maandag ochtend . Meld je hiervoor aan bij Fritz: 0621418590 of predikant@ngkdronten.nl . Dat kan alvast met een tweetal. Als je geen wandelpartner hebt, zorgen we ter plekke dat je er eentje krijgt!

2. De eredienst is zoals gebruikelijk om 09:30. Ook dit is een online dienst, vanuit de Ichthuskerk. We hopen daarbij weer gebruik te kunnen maken van eigen musici en zangers.

Een speciaal verzoek daarbij: ik ontvang heel graag van zoveel mogelijk van jullie een vrolijke portretfoto. Dat mag een selfie zijn met je mobiel gemaakt, of een professioneel gemaakte foto – maakt helemaal niet uit. Als je maar herkenbaar bent op de foto, en als je er maar alleen op staat. Wat we daarmee doen, zul je vanzelf merken! Stuur ze in, jong en oud, naar 0621418590. Ik kijk er naar uit om echt heel veel foto’s te ontvangen!!

3. Na de ochtenddienst op eerste paasdag willen we iedereen van harte uitnodigen om elkaar, via Teams, te ontmoeten. Dit onder het genot van een zelf gezet bakje koffie of thee. Als je daar een feestelijk gebakje bij wilt eten – vooral doen!

Om 11.00 uur kan je inloggen voor deze bijeenkomst door op de link te klikken die gedeeld zal worden in de volgende nieuwsbrief, op de website en de kerk-app. Na een plenair gedeelte gaan we uit elkaar in kleine groepen voor ontmoeting en om nog even door te praten: misschien over de paasdienst, ervaringen met het project 40dagenhierennu en/of een of twee korte vragen die ook op de website gedeeld zullen worden. Een eigen invulling kan natuurlijk ook! We hopen op een mooie en warme ontmoeting met elkaar!

Mogen we ook dit jaar, en juist in deze omstandigheden, met elkaar roepen: De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!

  


Pasen Live

Het Paasverhaal komt naar Flevoland

Het verhaal van Pasen komt naar de Flevopolder! In een prachtig uitgewerkt verhaal komt het tweeduizend jaar oude passieverhaal samen met het leven van vandaag. Het verhaal speelt in de straten en huizen van Dronten met een bijzonder slot in het Wisentbos. Met prachtige muziek, zang, professioneel beeld en geluid komt Pasen heel dichtbij. De uitzending is op Goede Vrijdag om 20.30 uur via www.pasenlivedronten.nl en op Eerste Paasdag om 10.00 uur bij Omroep Flevoland.

Vervolg op Kerstnacht in Dronten

‘Met Kerst stonden we voor de vraag: hoe gaan we in coronatijd toch een fantastische Kerstnacht organiseren’ zegt Chiel Naber, het creatieve brein achter het project. ‘Dit werd een online evenement met een bereik van 17.000 kijkers, dus toen was het duidelijk: dat gaan we ook doen voor Pasen”.

Uitdaging door beperkingen

Het opnemen van Pasen Live was een grote uitdaging door de huidige situatie met beperkingen. In nauw overleg met de gemeente Dronten is het plan doorgesproken, dit leverde een draaiboek op om dit project uit te voeren binnen de huidige regelgeving. ‘We hebben heel zorgvuldig gekeken hoe we maximale zorg voor elkaars gezondheid hebben en tegelijk dit project toch mogelijk maken’ zegt Amber Boeve, de organisatorische spil van het project. ‘Als levensbeschouwelijke activiteit is er wettelijk meer mogelijk, tegelijk wil je het aantal contacten zo klein mogelijk maken,’ geeft zij aan, ‘met minimale bezetting per scene hebben we de productie gemaakt, we zijn dus zelf ook ontzettend benieuwd naar het complete verhaal’.

Alle kerken van Dronten werken samen in dit prachtige project.

 

Meer informatie

Amber Boeve: amberboekel@gmail.com

Ron Methorst: ron@broninfo.nl

 

 

 


 


OnderWeg jaargang 7 nummer 4

Nummer 4 van OnderWeg heeft als thema Wie is jouw zondebok? Genadig rechtdoen.

Deze lijdenstijd is een tijd van bezinning en van erkenning van (eigen) schuld en tekortschieten. We hebben de neiging om de ander tot zondebok te maken. Maar Jezus leert ons een andere weg. Hij is door God tot zonde gemaakt. Hij is de echte zondebok. Zoek bij Hem inspiratie voor persoonlijke erkenning van schuld en leg die last op Christus.

Dit nummer begint met een interview met CU-politicus Gert-Jan Segers. Als iets niet goed gaat, is het altijd een ander die daar verantwoordelijk voor is. Een trend die overal aanwezig is en zeker in de politiek, is de ervaring van Gert-Jan Segers: ‘Het voelt slecht als wij de controle kwijt zijn. We willen daar vat op hebben. En dus moet er iemand schuldig zijn.'

De meeste mensen deugen, maar wie niet deugt, wordt gecanceld. Cancelculture lijkt een ritueel waarbij we als samenleving wanhopig op zoek zijn naar het goede en het kwaad willen uitwijzen. Het is wel gemakkelijk om iemand als zondebok aan te wijzen, maar is dat niet tegelijk hypocriet? Wat is je plek als christen hierin? Waar is Christus? Bram Beute en Jaap Cramer gaan op zoeken naar antwoorden.

Arie Kok zocht contact met Ineke Baron en Ineke van Dongen. Zij behandelen vraagstukken waarmee velen worstelen: schuld erkennen, genadig omgaan met iemand die de fout is ingegaan en werken aan herstel voor slachtoffer en dader.

Tot slot een ontmoeting met auteur en stiltetrainer Mirjam van der Vegt. Hoe bewaart zij zelf de rust in wankele tijden? ‘Ik ben geen goeroe, ik mag dagelijks door de mand vallen – en dat doe ik met verve.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

 


 

 


 


Contactgegevens NGK Dronten

 

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542