Wij bidden altijd dat onze God u uw roeping in ere doet houden, dat Hij u door Zijn kracht de vast wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijk tot stand laat brengen! Dan zal door de genade van onze  God en van de Here Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door Hem.
2 Tessalonicenzen 1: 11,12

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 16 maart.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 maart.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Van de Voorzitter
 4. Gemeenteproject 40 dagen hier en nu
 5. Online gebedsbijeenkomst biddag
 6. Biddag met de kinderen
 7. Evaluatie Samenwerkende Kerken Dronten
 8. Voorjaarsactie
 9. Gedicht ingezonden door een gemeentelid
 10. Hartelijk bedankt
 11. Hulp gezocht in Wisentbos
 12. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 7 maart
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: diaconie en Havenkerk


Zondag 14 maart
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: kerk


 


Van onze predikant

Lieve mensen,

In het Bijbelleesrooster dat ik volg, werd mij vandaag Psalm 4 aangereikt. Zo in de aanloop naar Biddag, komende week, vond ik dit een boeiende Psalm om te lezen. We zitten steeds in de coronacrisis. Er komen ook verkiezingen aan – en zoals altijd gaat het verkiezingsdebat over de hoop die we wel of niet voor de toekomst hebben. De roep aan het begin van deze Psalm klinkt vertrouwd in deze tijd: “Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet! Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig en hoor mijn gebed!”

Maar vooral één zinnetje van Psalm 4 hield mij bezig – in vers 7: “Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’”. Want daar draait het inderdaad om – vooral nu. Wie heeft de gouden sleutel in handen om het allemaal goed te maken, zodat we vrij en onbezorgd kunnen leven? Iets meer letterlijk vertaald staat hier: wie zal onze ogen vullen met het goede? Waar kunnen we kijken zodat wat we zien, ons weer blij zal maken?

David bidt verder – en dat is gelijk ook het antwoord op die vraag: Heer, het licht van uw gelaat – als we dat zien, als dat licht onze ogen vult, dan zullen we gelukkig zijn! Dit betekent ongeveer: als ik weet dat uw blik op mij rust; als mijn ogen uw ogen vinden en in uw ogen uw liefde voor mij zien en uw grote kracht, dan hoor (eigenlijk: zie) ik uw antwoord op mijn roep!

Waar moeten we zoeken om zo het gezicht van God te zien? Waar anders dan in Jezus, de Gekruisigde? De Hebreeënbrief zegt het veel later: in Hem spreekt God met ons. In Hem straalt al de luister van God (Heb 1.1-3).

Zijn blik was altijd op ons gericht: toen Hij mens werd in onze wereld, in alles wat Hem werd aangedaan. De marteling van de soldaten. De geseling met de zweep. Aan het kruis. In de dood en in de diepte van het graf. Hij ging overal waar jij en ik kunnen gaan, en altijd hield Hij ons in het oog – zodat niets ons kan scheiden van zijn liefde (Rom 8.39). En nu, in deze 40dagentijd, mogen onze ogen Hem volgen op zijn weg van liefde die Hij voor ons gegaan is – tot het uiterste.

Zo kijken – dat is ook bidden. Zo doet David het in zijn gebed: hij laat zijn ogen rondgaan in de wereld, en hij kijkt goed. Hij ziet veel. Maar bidden is voor hem vooral: zoeken naar de ogen van God, totdat zijn blik de blik van God ontmoet, en zijn hart volstroomt met de liefdevolle glans in de ogen van God. In de woorden van Psalm 27: “Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die U eens zei: “Zoek mijn aangezicht!”. Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!” (Ps 27:4 LB)

Ook al voelt de weg die we met God gaan voor jou soms als een rit op een achtbaan – zijn ogen houden jou vast. Hoe onstuimig de ervaring ook wordt, jij mag altijd zijn ogen zoeken en het licht van zijn liefde voor jou daar zien.

Ik bid dat de Heer jou in deze dagen zal vasthouden met zijn ogen. En dat jij zelf, in de 40dagentijd, Hem zal volgen met jouw ogen – Christus, de Heer van ons leven. Dat je dan in alle vrede en vreugde mag leven, wat er ook gebeurt. En dat je die vrede en vreugde mag laten zien in de levenspraktijken die we aan het oefenen zijn in ons gemeenteproject 40dagenhierennu – levenspraktijken die hier en nu iets van de nieuwe wereld van Christus laten zien. Eropuit gaan om anderen tot een zegen te zijn. Tevreden zijn met genoeg, en gul uitdelen wat je van God ontvangt. Dat geeft hoop! Dat maakt blij!

In Christus verbonden

Fritz

(Voor informatie om samen te bidden en ons leven met elkaar te delen – kijk bij Kom en zie op de website)


 


 


Van de Voorzitter

Lieve gemeente,

 

Als kerkenraad proberen we binnen alle beperkingen toch zo goed mogelijk door te gaan met onze taak. Dat zijn vaak zaken die jaarlijks terugkomen, zoals een begroting en de talstelling.

We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat daarin besloten of voorgesteld wordt.

In deze nieuwsbrief wil ik nu graag 2 bijzondere dingen onder uw aandacht brengen: de catechisatie en het traject van verlangen wat we als kerkenraad doorlopen.

 

Het was natuurlijk erg lastig om met alle corona maatregelen de catechisatie zoals we dat gewend waren, door te laten gaan. De betrokken ouders weten ervan, maar wat is er een prachtig mooie samenwerking ontstaan tussen het catechisatieteam, de betrokken ouderling (Afina Pap) en het team van Cliq.

Deze week was het weer zover!

Via interactieve opdrachten waarin o.a. kennis van de bijbel centraal staat, nemen verschillende teams (bestaande uit een aantal jongeren en hun begeleider) het online tegen elkaar op.

De uitzending is vanuit de Ichthuskerk (streaming via Youtube), maar er hebben zich inmiddels meerdere kerken aangesloten. De afgelopen keer deden 60 (!) jongeren uit Dronten en omgeving mee.

Wat een prachtige ontwikkelingen! We zijn daar als kerkenraad heel dankbaar voor. We zien dit als enorme zegen in een tijd waarin we zoveel beperkingen ervaren, met name voor onze jongeren.

 

Het traject dat de kerkenraad doorloopt om met elkaar in gesprek te gaan over ons verlangen zit er voor een deel op. We hebben allemaal een online module ingevuld. De vragen gingen over ons persoonlijk verlangen, maar ook over het verlangen wat we voor de gemeente hebben.

Een van de onderdelen was dat we dit in 2-tallen met elkaar hebben gedeeld. Zelf heb ik dat als heel bijzonder ervaren en dat heb ik ook van andere kerkenraadsleden terug gekregen.

Sommige van ons zijn tijdens een wandeling met elkaar in gesprek gegaan, anderen hebben gekozen voor een gesprek aan tafel of via de telefoon. We konden met elkaar spreken over de bevindingen en soms ook voor elkaar bidden.

We gaan in de komende maand de uitkomsten delen met elkaar om vervolgens afspraken te maken hoe we dit met u als gemeente verder gaan uitwerken. Zoals u wellicht nog weet worden we hierin geholpen door Klaas Quist van Kerkenradensteunpunt.

We zijn dankbaar dat we in deze tijd waarin we veel moeten nadenken over hoe we omgaan met alle beperkingen door Corona ook na kunnen denken over de vraag hoe we samen kerk willen en kunnen zijn, met en zonder beperkingen.

We hopen u gauw meer te kunnen vertellen.

Blijft u ook in de komende tijd voor ons en vooral voor onze jongeren bidden?

 

Warme groet,

Marion


Gemeenteproject 40 dagen hier en nu

Gemeenteproject 40 dagen hier en nu: doe je mee?

Op 17 februari start alweer de 40-dagentijd! Hoe kunnen we als kerk, in deze coronatijd, toch samen toeleven naar Pasen en de 40-dagentijd beleven? Dat doen we dit jaar via het gemeenteproject 40 dagen hier en nu.

Via een serie prachtige materialen, en tijdens onze diensten, staan we tijdens deze 40-dagentijd samen stil bij de weg van liefde die Jezus voor ons is gegaan. Een weg die Hem Zijn leven kostte. In de weg die Hij ons voorging, mogen wij Hem volgen. Maar hoe doe je dat in jouw leven hier en nu? In de serie ’40 dagen hier en nu’ delen we 8 levenslessen van Jezus met je, om jou hierbij te helpen!

Meedoen is makkelijk 
Onderdeel van de serie is een dagelijkse Podcast en Bijbelleesrooster. U ontvangt de materialen eenvoudig via een handige app of per e-mail. Download deze / meld je aan via
www.40dagenhierennu.nl. Houd ook onze website in de gaten! Het is als kerk ons verlangen dat we met alle gemeenteleden hiermee aan de slag gaan, zodat we toch samen de 40-dagentijd beleven en samen mogen groeien in het volgen van Jezus. Praat er ook met elkaar door, bijvoorbeeld in de app-groepen, de kringen of wijkteams.  Hiervoor is ook apart materiaal beschikbaar, te vinden op www.40dagenhierennu.nl/voorkerken.

Meer weten over het gemeenteproject 40 dagen hier en nu? Je kunt hiervoor terecht bij Fritz Krüger (
predikant@ngkdronten.nl) op www.40dagenhierennu.nl/voorkerken.

 


 


Online gebedsbijeenkomst biddag

Woensdag 10 maart is het biddag. Om 19.30 uur zal er een gezamenlijke onlinedienst plaats vinden vanuit de Ichthuskerk, Fritz Krüger zal voor gaan in deze dienst. Naast de dienst willen we u ook graag de mogelijkheid bieden om ook daadwerkelijk samen met elkaar te bidden. Dit kan gewoon thuis in de eigen huiskamer met de handreiking voor biddag die u zal ontvangen. Maar dit jaar kan dit ook via een online gebedsbijeenkomst na de dienst, via Teams, om 20.30 uur.

Via de kerkspot-app en de website (onder het kopje online dienst, biddag 10 maart 2021) kunt u een link vinden. Wanneer u om 20.30 uur op de link klikt wordt u vanzelf naar deze bijeenkomst geleid. Na een korte uitleg en een inleiding wordt u vervolgens automatisch ingedeeld in een klein groepje. In deze kleine groep kunt u met elkaar bidden a.d.h.v. de handreiking voor biddag. Na 15 minuten wordt u automatisch teruggeleid naar de plenaire bijeenkomst waar we afsluitend het ‘Onze Vader’ bidden.

Wij willen u van harte uitnodigen om aan deze digitale gebedsbijeenkomst deel te nemen.

Namens de liturgiecommissie,
Anne Remmelink
 

 


 


Biddag met de kinderen

Biddag 2021 met de kinderen

Vanuit het jeugd- en kinderwerk van de 4G kerken willen we ook dit jaar biddag niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Nou zijn er helaas met de maatregelen maar beperkte mogelijkheden en dus willen we een vergelijkbare opzet doen deze keer als met dankdag afgelopen jaar. We willen met alle gemeenteleden (en zeker ook samen met onze kinderen!) ons in gaan zetten om kinderen in asielzoekerscentra in Nederland een hart onder de riem te steken. Stichting Gave heeft een rugzakjes actie waarbij je als gezin via ons een rugzakje kunt ontvangen met een lijstje van spullen waarmee het rugzak voor een specifieke leeftijdsgroep mag worden gevuld! Wie wil daar nou niet aan meedoen (als u de middelen hebt natuurlijk). Hoe waardevol is het wel niet om samen met uw kinderen of kleinkinderen de zakjes te vullen zodat een kind hier blij mee gemaakt kan worden?! Met de mogelijkheden om bij (liefst lokale) winkels te bestellen en spullen af te halen hopen we dat het mogelijk is om zoveel mogelijk kinderen een glimlach en plezier te mogen schenken.

Ook in de online kindernevendienst uitzending op biddag zal hier aandacht aan worden besteed en natuurlijk is Josefien ook van de partij. Wilt u zich zo spoedig mogelijk opgeven als u ook een rugzakje wilt vullen via onderstaand emailadres dan zorgen wij dat er voldoende rugzakjes besteld worden. We zorgen dat deze (nog lege) rugzakjes ruim voor biddag bij u thuis bezorgd worden en dan kunt u ze gevuld weer inleveren op biddag bij het kraampje bij de Lichtboei tussen 14:30 en 15:30. Om 16 uur zal de uitzending van de kindernevendienst worden uitgezonden via YouTube (de link krijgt u voor die tijd toegezonden).

U kunt zich opgeven voor een (leeg) rugzakje bij:

Dianne de Lange  diannedelange@solcon.nl

 


 


Evaluatie Samenwerkende Kerken Dronten

De 4G Kerken in Dronten werken inmiddels een aantal jaren samen. Voor alle duidelijkheid, de 4G Kerken in Dronten zijn:

1. Ichthuskerk (Nederlands Gereformeerde Kerk);

2. Ontmoetingskerk (Christelijke Gereformeerde Kerk);

3. Lichtboei – Noord (Gereformeerde Kerk – vrijgemaakt);

4. Lichtboei – Zuid (Gereformeerde Kerk – vrijgemaakt).

We hebben prachtige gezamenlijke diensten in De Ark beleefd, waarin we tijdens het zingen van Pelgrimspsalmen samen het Avondmaal vierden. Vanwege de corona-maatregelen is de manier waarop we (samen) kerk-zijn behoorlijk veranderd.

De werkgroep Samenwerkende Kerken Dronten gaat in opdracht van de moderamina (kerkbesturen) de samenwerking van de 4G-Kerken evalueren. Hierbij wordt huidige situatie van kerk-zijn in corona-tijd ook meegenomen.

Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gemeenteleden van de 4G-Kerken. Met daarin vragen en stellingen waarop u kunt antwoorden. Op basis van deze evaluatie zal de werkgroep advies uitbrengen aan de moderamina over de toekomstige samenwerking van de 4G Kerken in Dronten.

Het spreekt vanzelf dat u van de resultaten op de hoogte gebracht zal worden.

Het invullen van de enquête duurt enkele minuten. Als u op deze https://forms.gle/h8r5B4NTHj1TTz3S8 klikt, kunt u de enquête direct invullen.
We hopen dat veel gemeenteleden (jong en oud) deze enquête invullen.

Wij verzoeken u om dit voor 8 maart 2021 te doen.
Alvast bedankt voor het meedoen.

Namens de werkgroep Samenwerkende Kerken Dronten,
Wiggele Oosterhoff
Jan Bollemaat
Caspar Rauws

 

 


 


Voorjaarsactie

            
    

 


 


Gedicht ingezonden door een gemeentelid

 


 


Hartelijk bedankt

Broeders en zusters,

We willen u hartelijk bedanken voor uw oprechte medeleven en steun na het overlijden van mijn lieve vrouw, Ammy Veldman-Koopman, onze zorgzame moeder, oma en zus.

Het was hartverwarmend.

Klaas Veldman
kinderen en kleinkinderen
en familie


 


Hulp gezocht in Wisentbos
Zijn er mensen die het leuk vinden om in het Wisentbos te helpen met uitsteken reuzenberenklauw? Kan op willekeurige momenten, gewoon wanneer het jou past  of we kunnen samen aan de slag (binnen richtlijnen, er is ruimte genoeg en er zijn planten genoeg :-)). 

Stuur mij een rechtstreeks bericht via app op 06-36226637 of via info@broninfo.nl

Ron Methorst

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542