Broeders en zuster, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Fillipenzen 4: 8

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 11 mei.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 mei.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de voorzitter - fysieke kerkdiensten
  4. Verlof predikant
  5. ‘Let een beetje op elkaar’
  6. Ontmoeting
  7. Online theologie proefles
  8. Hartelijk bedankt
  9. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 2 mei
Voorganger: Ds. F. Gerkema
Collecten: 1. kerk ; 2. missionaire zaken (zending)

zondag 9 mei
Voorganger: student Annemarie de Roos
Collecten: 1. diaconie; 2. missionaire zaken ( Budiul Mic)
mogelijkheid om in te schrijven om de kerkdienst live bij te wonen. 

Donderdag 13 mei
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: kerk

Zondag 16 mei
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. REDS Bangui ; 2. opleiding predikanten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van onze predikant

Lieve mensen,

Afgelopen zondag hadden we het in de dienst over hoop (1 Petrus 1.1-12): omdat Jezus is opgestaan uit de dood, kunnen wij zeggen, “Het komt goed, want het is al goed!”. We weten hoe ons verhaal en het verhaal van de wereld afloopt: Jezus heeft het ons doen zien in zijn opstanding uit de dood.

Deze hoop mogen we ook uitdelen aan de mensen om ons heen. Door voor een ander iets moois te doen, midden in alles wat lelijk is. Iets dat waar en echt is, midden in alles wat vals en nep is. Iets dat goed is, midden in alles wat vol zit van het kwaad. Door recht te doen midden in zoveel onrecht. Zo laat je iets van de toekomst, van de nieuwe wereld van God, hier en nu al zien. Dat geeft hoop aan mensen die geen uitzicht hebben op een andere wereld dan deze.

Maar hoop spoort ons ook aan tot een heilig leven (1 Petrus 1:13-25). Als je hoop hebt, omdat Jezus uit de dood is opgestaan, worden je gedachten bevrijd van de kwellende vraag: wat gaat er van mij worden? Die vraag is al beantwoord! Daarom mag je nu al je aandacht richten op een andere, dringender vraag: hoe mag ik worden?

Hierop mogen we ons nu richten, met al onze aandacht, al ons nuchtere denken, al onze gespannen verwachting, al de inspanning waartoe we in staat zijn: dat de heiligheid van Jezus, naar wie we kijken, ook op ons afstraalt…zodat iets van Jezus zelf in ons zichtbaar wordt (1 Pet 1.15-16).

Wat je wordt op weg naar je eindbestemming is belangrijker dan de vraag of je die bestemming ook echt zal bereiken. Voor dat laatste zal God zorgen. Span jij jou in voor een heilig leven door de kracht van de Geest! Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer!

Persoonlijke heiligheid betekent vaak voor ons dat je veel niet mag, dat je niet echt meedoet in het volle leven, dat je niet zorgeloos kan genieten. Het klinkt grijs, muffig en saai. Maar niets is minder waar! Wie zich oefent in heiligheid, mag steeds meer op Jezus gaan lijken. Dan word je een nieuw mens: een mens zoals God ons bedoeld heeft. Het gaat om niets minder dan onze herschepping als mensen: opgestaan met Jezus in een nieuw leven, mogen we steeds meer worden wat Hij ons al gemaakt heeft – mensen van de nieuwe wereld van God. Mensen van de toekomst.

Dat betekent niet dat je je nu angstvallig aan allemaal strenge regels moet gaan houden. Waar het om gaat is een leven in liefdevolle en ontspannen gemeenschap met anderen (1 Petrus 1.22-23) – om anderen liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Ook zo mogen we hoop bieden aan de mensen om ons heen: door hier en nu te leven en te werken, ons te ontspannen en mee te doen in de samenleving als mensen van de toekomst – mensen van de nieuwe wereld van God. Maar daarvoor is een heilig leven, waarin iets van de heiligheid van Jezus zelf zichtbaar is, onontbeerlijk.

Moge de opgestane Heer ons – de gemeenschap van de Ichthuskerk – door zijn Geest samen doen groeien in heiligheid!

In Hem verbonden, Fritz
Voor persoonlijke mededelingen, medeleven en gebedspunten – zie de weekbrieven met berichten vanuit de wijken.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van de voorzitter - fysieke kerkdiensten

 

Lieve gemeente,

Na de laatste persconferentie van het kabinet leken er nog geen versoepelingen aan de orde te zijn voor de kerken/religieuze instellingen. In de week, volgend op de persconferentie is in het CIO (het overleg van minister Grapperhaus en de kerken/religieuze instellingen) toch ruimte gekomen om, zij het in heel beperkte mate, weer bezoekers toe te laten bij de kerkdiensten.

Van deze mogelijkheid willen we gebruik gaan maken. Dat betekent dat vanaf zondag 9 mei de diensten toegankelijk zijn voor 30 bezoekers. Zang en bijbellezing zal vanaf dat moment ook weer live vanuit de kerk plaatvinden (deze medewerkers tellen niet mee voor het maximum aantal van 30 bezoekers).

Hoe organiseren we dat?

We organiseren dat op dezelfde wijze als bij de vorige versoepelingen:

- Online aanmelden via het ticket-systeem op de website

- Openstelling per wijk. Wijk 1 is op 9 mei aan de beurt, de zondag erna wijk 2, etc. Mochten er op vrijdag nog plaatsen vrij zijn, kunnen we besluiten de volgende wijk vast uit te nodigen om aanwezig te zijn.

Waar moet u rekening mee houden?

We houden ons net als altijd aan de Corona regels zoals die door de overheid zijn doorgegeven en uitgewerkt zijn in de richtlijnen van het CIO en eventueel landelijke richtlijnen van de NGK/GKV Dat betekent:

- Aanmelden verplicht

- Bij binnenkomst registratie op het beschikbare formulier

- Handen ontsmetten

- Jas meenemen naar de plaats

- Mondkapje op totdat u op uw plaats bent. Het mondkapje mag af als u zit. Bij het verlaten van de kerk, doen we de mondkapjes weer op.

- Huishoudens mogen naast elkaar zitten, tot anderen houden we 1 ½ meter afstand

- Geen koffie/ontmoeting na de dienst

- Geen samenzang

Er is dus veel wat we nog niet kunnen. Dat betekent dat een bezoek aan de kerkdienst nog niet zal voelen als vanouds. U bent een bezoeker van een dienst die voor het grootste deel gericht is op de online verkondiging. Desondanks zijn dit de eerste stappen en daar zijn we dankbaar voor. We hopen op meer versoepeling op niet al te lange termijn. Via de nieuwsbrief, afkondigingen en/of wijkteams zullen we u van een en ander op de hoogte houden.

Een warme groet,

Marion Zielhuis

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Verlof predikant

Fritz Kruger heeft verlof van 30 april t/m 9 mei a.s

Mochten er tijdens het verlof van Fritz dringende zaken zijn, dan kunt u zich wenden tot uw wijkteam/wijkouderling.

De kerkenraad.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


‘Let een beetje op elkaar’

Deze woorden werden uitgesproken door premier Rutte op het moment dat heel Nederland werd getroffen door het coronavirus. Premier Rutte vroeg ons te letten op mensen die ‘kwetsbaar’ zijn en om te zien naar mensen die zelf geen boodschappen meer konden doen. Juist in deze corona tijd kunnen wij met een sympathiek gebaar veel voor hen betekenen. Gelukkig zijn er al veel mooie initiatieven ontstaan. Mensen doen boodschappen voor elkaar of bieden een luisterend oor. Dat moeten we blijven doen, en misschien nog wel méér de komende tijd. De apostel Petrus schrijft onder andere: Heb elkaar voor alles innig lief. Wees gastvrij voor elkaar. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Als kerkenraad en als wijkteams willen wij ook erg graag op elkaar letten, voor u bidden, naar elkaar en naar u als gemeenteleden omzien en met elkaar meeleven. Dat is immers de kern van ons ‘samen christen zijn’. Echter, om dat te kunnen verwezenlijken hebben wij wel uw hulp nodig. De laatste tijd worden er slechts zeer sporadisch voorbede- en dankpunten aangeleverd bij predikant en leden van de kerkenraad. Het kan toch bijna niet zo zijn dat het ons allemaal zo goed gaat dat er geen punten van voorbede meer zijn of het kan toch niet zo zijn dat er niets te danken is? Ik vraag mij dan ook al een tijdje af hoe dat toch kan?

Moet het ‘punt van voorbede’ of ‘dank’ iets heel bijzonders zijn voordat het gedeeld mag worden in het midden van de kerkelijke gemeente? Is mijn ziekte (lichamelijk of psychisch) wel ‘erg genoeg’ om genoemd te mogen worden? Moeten bepaalde zaken maar liever niet in de openbaarheid komen want wie weet hoe anderen daarover denken of daarover spreken? Is er wel voldoende vertrouwen binnen de kerkelijke gemeente om deze ‘persoonlijke zaken’ met elkaar te delen? Lieve gemeenteleden, punten van voorbede en dank dat is iets wat genoemd mag, ja misschien wel genoemd moet worden in het midden van met name een kerkelijke gemeente. Want alleen zo kunnen wij met en voor elkaar bidden, een kaart sturen, op bezoek komen, voor elkaar klaar staan, hand - en spandiensten verlenen en ga zo maar door. Geef ook de gemeenteleden de kans om u de helpende hand te bieden! Laat van u horen als u naar het ziekenhuis moet en geen vervoer heeft of op een ander vlak hulp nodig heeft.

Kunnen wij met elkaar afspreken dat u bij gebeds- en dankpunten deze niet eerst gaat ‘wegen’ op belangrijkheid en wat de ander er wel niet van mag denken maar dat u de telefoon pakt en/of een mail stuurt met wat u zorg geeft of waar u dankbaar voor bent. Want alleen dan kunnen wij als kerkelijke gemeente die eenheid vormen die God van ons vraagt te zijn. Alleen op die manier kunnen wij op ‘elkaar letten’! Denkt u ook aan de ‘gebedskring’ die uitziet naar punten van voorbede en dank? Dat bewuste ‘telefoontje’, mailtje of wat dan ook kunt u versturen naar uw wijkouderling of naar één van de leden van de wijkteams. De daarvoor benodigde gegevens kunt u terugvinden in de gemeentegids of op de site van de kerk.

Ik zie uit naar uw reactie.
Met een hartelijke groet,
Klaas de Groot voorzitter kerkenraad pastoraat


 


Ontmoeting

We missen de ontmoeting met elkaar. Vooral het moment na de dienst. Dit is begrijpelijk en waardevol, we zijn een hechte gemeente. Het zal nog even duren voor we weer koffie kunnen drinken na de dienst. Om elkaar toch te spreken wordt een oproep gedaan om laagdrempelige activiteiten te (blijven) organiseren voor jong en oud. Dit hoeft niet hoogdravend te zijn: samen volleyballen, wandelen, sporten, knutseluurtje enz.

Geef je idee aan in de nieuwsbrief of kerkspot of wijk appgroepen. De agenda op de website is hiervoor te gebruiken als jaarkalender.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Online theologie proefles

Werk maken van je inspiratie

“Het was even zoeken, hoe kunnen we er in tijden van onzekerheid en onrust zijn voor de gemeenteleden? Dat is tenslotte het hart van ons werk, er zijn voor de ander. Door ervaringen te delen en te sparren tijdens de colleges zijn we op creatieve mogelijkheden gekomen om de ander te zien, te horen, om samen te gedenken en te vieren.”

Een uitspraak van één van onze studenten die werk met studeren combineert en een nieuwe stap neemt door een opleiding te volgen bij Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijke verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.

Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een online open avond bezoeken of je aanmelden voor een proefles. Dat kan via de site: Online proefles volgen | Windesheim.
Wees welkom, we zien je graag tegemoet!


 


Hartelijk bedankt

Lieve broers en zussen,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes en het meeleven met mijn ziekte en verblijf in ziekenhuis en De Voord. Het was hartverwarmend en het heeft mij bijzonder goed gedaan.

Een hartelijke groet van Els van Veen

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542