Trektocht 13 nov 2022,

Trektocht 13 nov 2022,

Pastoraat en diaconaat in de Ichthuskerk.

 

Voor uitslag van de mentimeter klik hier.

 

Omzien naar elkaar, met elkaar.

 

We willen aansluiten bij de wensen die er leven in de gemeente naar zorg voor elkaar. Om dit te realiseren hebben we elkaar nodig. Welk steentje wil jij bijdragen? Bij deze nieuwe vorm bestaat het ouderlingschap niet meer uit elke week twee huisbezoeken afleggen en elke twee maanden een kerkenraadvergadering. De ouderlingen blijven het pastoraat coördineren en blijven betrokken op het wel en wee in de geloofsfamilies.

De wensen vanuit de gemeente zijn deels veranderd; er zijn mensen die liever geen huisbezoek ontvangen, of een andere invulling willen van het contact met de ouderling.

Pastoraat kent veel gradaties. Er komt iemand uit de gemeente bij jou, dat is omzien naar elkaar.

- Verschillende rollen:

a. het omzien naar elkaar door iedereen. Welke kansen biedt dat?

Kijk hoe je als geloofsfamilie elkaar kan en wil ondersteunen en inspireren.
Voorbeelden van een steentje bijdragen in je geloofsfamilie zijn: iemand uitnodigen op de koffie, een kaartje in de bus bij een zieke, je huis open stellen voor een gezellige bijeenkomst van je geloofsfamilie (samen met de ouderling en diaken) om elkaar te ontmoeten, aanjagen van het contact en de zorg voor elkaar binnen jouw geloofsfamilie.
- Kansen en mogelijkheden: meer als generaties voor elkaar betekenen.

b. aanspreekpunten binnen elke geloofsfamilie; 2 à 3 mensen die bijvoorbeeld een gezellig samenzijn organiseren of initiëren, die binnen de geloofsfamilie inventariseren welke behoefte aan contact en ondersteuning er leeft. De rollen van wijkbezoeker en wijkconsulent komen hiermee te vervallen. Onderling wordt gekeken wie er een bezoekje kan en wil doen en wie bijv. voor een verjaardagskaartje wil zorgen. Er is dus geen wijkbezoeker of wijkconsulent meer van buiten de geloofsfamilie.

c. ouderenbezoekers; deze mensen zijn beschikbaar om over de hele breedte van de gemeente ouderen te bezoeken.

d. diakenen – zowel betrokken op ondersteuning van gemeenteleden, als betrokken op maatschappelijke problemen.

e. ouderlingen – niet meer de verantwoordelijkheid hebben voor het afleggen van huisbezoeken bij alle adressen, maar zijn beschikbaar als er binnen de geloofsfamilie wordt gevraagd om pastorale zorg of geconstateerd wordt dat er pastorale zorg moet worden geboden. Ook beschikbaar om desgevraagd binnen een andere geloofsfamilie pastorale zorg te verlenen.

d en e. een ouderling en een diaken zijn beschikbaar voor twee geloofsfamilies.
 

f. dominee – net als de ouderlingen en ouderenbezoeker beschikbaar voor pastorale zorg.

De kerkenraad gaat verder met de uitwerking van dit plan en houdt u op de hoogte. Neem vooral contact op bij vragen of aanmelden.