“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Zanggroepen

Samen zingen tot Gods eer!
Als gemeente die zich bewust is van haar reformatorische wortels aanvaarden we de Psalmen als onvervangbare bron voor het kerklied. Daarnaast wil onze gemeente de ruimte benutten die Paulus aangeeft in Efeziërs 5,19 over het zingen van “psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft”. Dit betekent dat we voor de gemeentezang putten uit het Liedboek van de Kerken en bundels als Opwekking en Evangelische Liedbundel. Zo willen we samen met enthousiasme de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van het kerklied verkennen.
In de kerk zingen we lofzangen, maar ook smeekbeden. Een lied van overwinning kan worden afgewisseld met een lied uit de diepte. In wat we zingen belijden we onze schuld én jubelen we over de schuldvergeving. Het zuchten van de schepping krijgt stem én het uitzicht op het nieuwe Jeruzalem.
Naast het orgel maken we voor de begeleiding van de gemeentezang gebruik van andere muziekinstrumenten. Met ondersteuning van voorzanggroep en cantorij oefenen we nieuwe liederen in.

          Gods goedheid houdt ons staande
          zolang de wereld staat!
          Houdt dan de lofzang gaande
          voor God die leven laat!

Voorzanggroep
Een aantal jaren geleden is, in opdracht van de kerkenraad, de voorzanggroep opgericht en zijn we begonnen met het zingen van andere liederen dan de reguliere psalmen en gezangen, omdat daar vooral onder de jongere gemeenteleden behoefte aan was. Een aantal enthousiaste gemeenteledendie willen en kunnen zingen, leren deze "nieuwe" liederen aan. Dit onder bergeleiding van piano en vaak ook andere muziekinstrumenten.
De nieuwe liederen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de opwekkingsbundels.
Het is de bedoeling dat de aangeleerde nummers ook regelmatig in volgende diensten terug komen om ze bekend te houden.
We proberen een keer in de maand een voorzang te hebben.
We oefenen met een grotere groep dan waarmee we de voorzang in de dienst doen, dit om de druk op de groep niet te groot te maken. Kun je een keer niet of ben je ziek, dan kan er toch gezongen worden door de rest.
In principe kan er meegezongen worden door iedereen die wil en ook kan zingen. Aanmeldingen bij Menno van de Merwe.

Cantorij
In onze kerk is een Cantorij actief, ontstaan tijdens Kerst 2009 toen een aantal leden het plan opvatte op Kerstmorgen voor de dienst buiten Christmas Carols te zingen als welkom voor de kerkgangers.
Ook in de dienst van Kerstmorgen werden deze liederen gezongen.
Het enthousiasme was zo groot dat besloten werd een Cantorij op te richten die ook regelmatig een bijdrage kon leveren aan de gewone diensten.
Inmiddels bestaat de groep uit ruim 20 zangers en zangeressen, en wordt, onder bezielende leiding van dirigent P. Bos, regelmatig vierstemmig in de kerkdiensten gezongen.
Het optreden met kerst is nu een traditie geworden.
Het repertoire bestaat, naast de genoemde Christmas Carols, uit: onder andere Taizé liederen, werken van Bach, Bartholdy, Mozart, Schubert, Stainer.
Wij repeteren om de week op zondagmorgen na de dienst in de kerkzaal van de Ichthuskerk.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Aanmelden kan bij J. Huisman (huismanjan@solcon.nl of 311763) of kom gewoon een keer kijken en luisteren.

Meest recente fotoalbums

Meer