“Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.” – Psalmen 27:4-5

Onze missie (volledig)

WAAR STAAN WE VOOR? (Mission Statement)
•  Geloven in Christus
•  Met elkaar
•  Voor iedereen 

UITGANGSPUNTEN
Als kerk zijn we een gemeenschap van mensen die hun vertrouwen vestigen op de levende God. Wij mogen Hem kennen als de God van Abraham, Isaäk en Jakob en de Vader van Jezus Christus. Omdat Jezus de weg is tot de Vader, zoeken wij ons heil buiten onszelf in Hem.

Want dit is ons houvast:

dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben, níet van mijzelf, maar van mijn trouwe Verlosser Jezus Christus. Hij heeft mij met zijn eigen bloed gekocht en betaald.

Dit geloof willen we met elkaar delen. We willen het ook uitdragen. Opdat ook anderen de weg tot de Vader mogen vinden in Jezus Christus.

Het gebouw waarin we samenkomen, draagt de naam Ichthus-kerk.
Ichthus is een Grieks woord, dat ‘vis’ betekent. Voor de eerste christenen was het een soort wachtwoord, waaraan zij elkaar herkenden. De (vijf) letters van dit woord werden gebruikt om er vijf woorden van te maken die samen een belijdenis vormen:

I           Ièsous          Jezus

Ch        Christos        Christus

Th        theou            Gods

U          huios            Zoon

S          sótèr             Verlosser

Dat is ook onze belijdenis vandaag, aan het begin van de een en twintigste eeuw: Jezus Christus, de Zoon van God, is onze Verlosser.

Kort na het begin van onze jaartelling heeft Jezus Christus zijn leven gegeven aan het kruis. Toen heeft Hij ons met God verzoend, door als een offerlam zijn bloed te storten voor onze zonden. Daar begint de verlossing.
Op de derde dag na zijn sterven is Hij opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel. Op zijn woord verwachten we de volkomen verlossing als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept.

Als Nederlands Gereformeerde Kerk staan wij in de traditie van de Reformatie. Dit betekent onder andere dat de volgende drie uitspraken ijkpunten zijn voor ons belijden:

1. door de Schrift alleen (sola scriptura)

wij belijden dat uitsluitend de Bijbel ons met goddelijke gezag openbaart hoe God het leven bedoeld heeft, wat er mis is gegaan met de mens, hoe we verlost kunnen worden en wat we mogen verwachten voor de toekomst.

2. door genade alleen (sola gratia)

wij belijden dat we de verlossing puur te danken hebben aan Gods genade in Jezus Christus; een mens kan daar door eigen inzet niets aan bijdragen.

3. door het geloof alleen (sola fide)

wij belijden dat een mens wordt gerechtvaardigd (= vrijgesproken in Gods gericht) enkel en alleen door te geloven in Jezus Christus.

Geloven is voor alle dag. Wie zijn heil gevonden heeft in Jezus Christus, zal zijn leven in dankbaarheid wijden aan de eer van God en het liefhebben van de naaste. Dit doen wij met vallen en opstaan. Daarom bidden wij voortdurend om de hulp en de kracht van de heilige Geest.

Samen met een groot aantal andere kerken aanvaarden we drie belijdenissen van de oude kerk:

de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis

de Geloofsbelijdenis van Nicea

de Geloofsbelijdenis van Athanasius

Met andere kerken van de Reformatie stemmen we in met drie uitvoeriger belijdenissen uit de zestiende-zeventiende eeuw:

de Nederlandse Geloofsbelijdenis

de Heidelbergse Catechismus

de Dordtse Leerregels.

Ons hart gaat uit naar allen die verlangend uitzien naar de verschijning van Jezus Christus en die voor zijn Woord willen buigen.

Meest recente fotoalbums

Meer